ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У СЕВЕРНОБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2007.ГОДИНИ

 

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE U SEVERNOBANATSKOM OKRUGU

 

Zdravstvenu zaštitu stanovništva na teritoriji Severnobanatskog okruga (SBO) obezbeduju zdravstvene službe u zdravstvenim ustanovama primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, koje su utvrdene Uredbom o Planu mreže zdravstvenih ustanova ("Sl.glasnik RS", br.42/06). Na teritoriji SBO zdravstvenu delatnost obavljaju sledece samostalne zdravstvene ustanove:

1. Dom zdravlja Ada
2. Dom zdravlja Coka

3. Dom zdravlja Kanjiža
4. Dom zdravlja Novi Kneževac (sa stacionarom)
5. Dom zdravlja Kikinda
6. Dom zdravlja Senta
7. Opšta bolnica Kikinda
8. Opšta bolnica Senta
9. Apoteka Kikinda
10. Apoteka Senta
11. Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Novi Kneževac
12. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža
13. Zavod za javno zdravlje Kikinda

Prema Planu mreže, ukupan broj postelja namenjenih za kratkotrajnu hospitalizaciju u okrugu je 550 (Opšta bolnica Kikinda 280, Opšta bolnica Senta 240, stacionar pri DZ N.Kneževac 30). Za dugotrajnu hospitalizaciju psihijatrijskih bolesnika koristi se 300 postelja u Specijalnoj bolnici u N.Kneževcu, a za stacionarnu rehabilitaciju 140 postelja u Banji Kanjiža. Dakle, po Planu mreže SBO raspolaže sa ukupno 990 postelja.

ORGANIZACIJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA TERITORIJI SBO

Vanbolnicka- primarna zdravstvena zaštita na teritoriji SBO ostvaruje se u 6 domova zdravlja, koji obezbeduju zdravstvenu zaštitu za ukupno 158984 stanovnika okruga, koliko iznosi procenjeni broj na dan 30.06.2006.godine prema podacima Republickog zavoda za statistiku Srbije. Procenjeni broj stanovnika po opštinama u 2006.godini je: Kikinda 64119, Kanjiža 26754, Novi Kneževac 12170, Senta 24673, Coka 12896 i Ada 18372. U odnosu na popis stanovništva iz 2002.godine, procena je da se u okrugu ukupan broj stanovnika u protekle 4 godine smanjio za 4,15%.

 

U zavisnosti od broja stanovnika opština za koje domovi zdravlja obezbeduju zdravstvenu zaštitu, razlikuje se složenost i organizaciona struktura DZ. Statuti domova zdravlja, kao dokumenti kojima se ureduju delatnost, unutrašnja organizacija, upravljanje i poslovanje, kao i druga važna pitanja od znacaja za rad doma zdravlja, su uskladeni sa važecom zakonskom regulativom i na njih je saglasnost dalo nadležno ministarstvo.

ANALIZA RADA I KORIŠcENjA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U 2007.GODINI NA TERITORIJI SBO

U domovima zdravlja je u 2007.godini ugovoreno sa RZZO ukupno 736 zaposlenih (bez stomatologije), od cega: ukupno 170 lekara, 3 farmaceuta biohemicara , 364 medicinskih sestara-tehnicara, 5 zdravstvenih saradnika, 62 administrativnih radnika i 132 tehnicko- pomocnog osoblja. Udeo nemedicinskih radnika je 26,4%. U odnosu na normativ za nivo okruga, u vreme izrade ove analize (maj 2008.), nedostaje 34 lekara, 3 zdravstvena saradnika i 5 tehnickih radnika (vozaci sanitetskih kola), dok u višku ima 8 med.sestara-tehnicara i 24 administrativnih radnika.

Rad i koricšcenje Službe opšte medicine (zdravstvene zaštite odraslog stanovništva) u domovima zdravlja SBO
Kroz službu opšte medicine ostvarena je zdravstvena zaštita za 124807 stanovnika sa 20 i više godina u okrugu (procena za 2006.g.)
- Obezbedenost kadrovima (izvor podataka: izveštaji zdravstvene statistike). U 2007. godini u službi opšte medicine domova zdravlja SBO u stalnom radnom odnosu je bilo zaposleno ukupno 217 zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, od cega 75 lekara (61 lekara opšte medicine i 14 specijalista opšte med.), 142 medicinskih sestara-tehnicara i 48 nemedicinskih radnika, od kojih 5 administrativnih. Obzirom da Izveštaji o ugovorenom broju zaposlenih sa RZZO u službi za zdravstvenu zaštitu odraslih, na dan 31.12.2007.godine, daju podatak da je bilo zaposleno ukupno 85 lekara (69 opšte medicine i 16 specijalista), može se zakljuciti da je 10 lekara bilo u radnom odnosu na odredeno vreme. Takode, ugovorene su 142 medicinske sestre i 62 nemedicinska radnika, dakle osim zaposlenih u stalnom radnom odnosu, na odredeno vreme bilo je zaposleno još 14 nemedicinskih radnika.
Normativ na procenjeni broj odraslih stanovnika je 78 lekara i 86 medicinskih sestara (Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene dlatnosti u zdravstvenim ustanovama). Medutim, osim u Senti i Kikindi, u ostalim domovima zdravlja ne postoji posebno Služba hitne medicinske pomoci, te se uvecava normativ na 88 lekara. Pošto je za 2007.godinu sa RZZO ugovoreno ukupno 85 lekara, postoji deficit od 3 lekara za nivo okruga. U DZ Kikinda nedostaje 3 lekara, u DZ Senta 2 lekara, po 1 lekar više u odnosu na normativ zaposlen je u DZ Ada i DZ Kanjiža, dok je ugovoreni broj lekara U DZ Coka i DZ N.Kneževac odgovarajuci. Kao i za lekare, normativ medic.sestara se uvecava za broj potrebnih sestara-tehnicara za obavljanje HMP iz službe opšte medicine (na ukupno stnovništvo) u svim domovima zdravlja, osim u Kikindi i Senti, tako da iznosi 102 medicinske sestre-tehnicara sa višom/srednjom spremom, a ugovoreno je 142.
Na jednog lekara u Službi opšte medicine u SBO prosecno ima 1664 odraslih stanovnika, što je nešto iznad propisanog normativa (N) iz Pravilnika (1 lekar na 1600 procenjenog broja stanovnika sa 20 i više godina). U odnosu na broj stanovnika po opštinama, najbolja obezbedenost lekarima u službi opšte medicine je u opštini Kanjiža (1167), a najlošija u opštini Kikinda (2400 stanovnika na jednog lekara). Na jednu medicinsku sestru u službi opšte medicine ima 879 odraslih stanovnika (normativ je 1/1600). Odnos broja lekara i med.sestara je prosecno 1: 1,9. U odnosu na broj lekara, najmanje sestara ima u Senti i Kikindi (1,4 sestra po lekaru), a najviše u Novom Kneževcu (3,2 po lekaru).
U 2007.godini ostvareno je ukupno 463681 poseta lekaru u službi opšte medicine, od toga 182341 prvih poseta. Na svaku prvu ostvari se prosecno 1,5 ponovna poseta. Svaki odrasli stanovnik SBO posetio je izabranog lekara prosecno 3,7 puta godišnje (od 2,9 u Adi do 4,7 u Coki). Ostvareno je ukupno 459575 poseta ostalim medicinskim radnicima, odnosno oko 3,7 po stanovniku godišnje.
Po jednom lekaru prosecno je dnevno ostvarena 31 poseta. U odnosu na standard iz mera izvršenja koji iznosi 36 poseta dnevno po lekaru, veci broj je ostvaren u Novom Kneževcu i Kikindi (više od 43 posete lekaru dnevno), dok je u ostalim domovima zdravlja ispod standarda (najmanje u Adi, oko 19 poseta po lekaru). Prosecno je poseta lekaru trajala 16 minuta.
Ukupan broj kucnih poseta lekara iz službe opšte medicine u okrugu je 10339, odnosno 138 kucnih poseta po lekaru godišnje (0,7 dnevno). Medutim, opterecenje kucnim posetama je neravnomerno, obzirom da se krece u rasponu od 36 u Senti do 324 godišnje po lekaru u Adi. Standard je 1 do 2 kucne posete po lekaru dnevno.
U odnosu na 2006.godinu ostvareno je za 3,5% više ukupnih poseta izabranom lekaru i za 6% više poseta ostalim medicinskim radnicima. Broj lekara je veci za 3 u odnosu na tu godinu, te su i izracunati pokazatelji korišcenja slicni (1733 stanovnika po lekaru, 3,6 poseta lekaru po stanovniku godišnje, 31 poseta po lekaru dnevno).
Delatnost kucnog lecenja i nege obavlja se putem posebne organizacione jedinice u Kikindi, Senti i Kanjiži, ukupno je zaposleno 8 lekara (4 u Kikindi, po 2 u Senti i Kanjiži), dok se u Adi, Coki i N.Kneževcu obavlja iz službe opšte medicine, u skladu s Pravilnikom. Na ukupan broj stanovnika okruga, potrebno je 7 lekara za kucno lecenje -kao posebnu organizacionu celinu.

Rad i korišcenje Službe za zdravstvenu zaštitu predškolske dece u DZ - SBO

Zdravstvena zaštita dece do navršene šeste godine ostvaruje se kroz posebno odeljenje/odsek Službe za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine domova zdravlja u sedištima opština, kao i u ambulantama koje organizaciono pripadaju službi opšte medicine u naseljenim mestima. Služba je pružala zdravstvenu zaštitu za 10495 dece uzrasta od rodenja do navršene 6.godine na okrugu (procena 30.06.2006.).
- Obezbedenost kadrovima : Ukupan broj pedijatara koji su tokom 2007.godine radili u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u okrugu je 20. U odeljenjima/odsecima zdravstvene zaštite predškolske dece zdravstvenu zaštitu je pružalo 13 lekara specijalista i 23 medicinske sestre-tehnicara. U odnosu na normativ, ukupan broj lekara koji obezbeduje zdravstvenu zaštitu dece u okrugu je odgovarajuci. Medutim, broj lekara je manji od propisanog u Kikindi (zaposlena 3 pedijatra, potrebno 5), a veci u N.Kneževcu (zaposlena 2, potreban 1) i Senti (zaposleno 3, potrebno 2), dok je u ostalim DZ odgovarajuci. Broj pedijatrijskih sestara u okrugu je nešto veci u odnosu na normativ (N je 19).
Posmatrajuci okrug kao celinu, obezbedenost lekarima u zdravstvenoj zaštiti predškolske dece je zadovoljavajuca, jer na jednog pedijatra ima 823 dece starosti od 0-6 godina (N je 1lekar na 850 dece). Najbolja obezbedenost je u N.Kneževcu (407) i Senti (575), dok je najlošija u Kikindi (1394 dece na 1 lekara). U odnosu na standard, obezbedenost lekarima specijalistima pedijatrije u PZZ je nedovoljna u opštinama Kikinda, Kanjiža i Coka. Odnos broja lekara pedijatara i broja pedijatrijskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dece do 6 godina je prosecno 1: 1,8 (od 0,5 u N.Kneževcu do 2,3 u Kikindi).
Ukupan broj poseta pedijatru u 2007.godini bio je 69012, od cega 45179 prvih (oko 65%). Na svake dve prve posete ostvarena je jedna ponovna. Ukupan broj poseta u odnosu na 2006.godinu je veci za oko 4%. Svako dete u proseku je posetilo izabranog lekara 6,6 puta (od 5,3 u Adi do 7,5 poseta u Senti). Ostvareno je ukupno 68465 poseta ostalim medicinskim radnicima, odnosno 6,5 po detetu.
Po jednom lekaru ostvareno je prosecno 27 poseta na dan (od 13 u N.Kneževcu do 51 u Kikindi). U odnosu na standard (30 poseta kod lekara dnevno), veci broj poseta imali su samo lekari u Kikindi, dok se broj poseta u ostalim domovima zdravlja kretao od 13 do 25 dnevno. Jedna poseta deteta pedijatru trajala je prosecno 18 minuta.
Ukupan broj poseta odojcadi u savetovalištu bio je 11444, od cega 2308 prvih. Odojce je na svaki prvi pregled posetilo lekara još 4 puta, što je u skladu sa standardima preventivne zdravstvene zaštite. Broj poseta savetovalištu za odojce je veci za 9% u odnosu na 2006.godinu.
Ukupan broj poseta ostale dece predškolskog uzrasta savetovalištu, bio je 3608, s tim da službe u Adi i Senti nisu evidentirale ovaj broj poseta, te se ovaj broj odnosi na preostale 4 opštine.

Rad i korišcenje Službe za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine u DZ- SBO

Zdravstvena zaštita školske dece i omladine ostvaruje se kroz posebno odeljenje/odsek Službe za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine domova zdravlja u sedištima opština, kao i u ambulantama koje organizaciono pripadaju službi opšte medicine u naseljenim mestima. Služba je pružala zdravstvenu zaštitu za 23682 dece uzrasta 7-19 godina (procena 30.06.2006.).
- Obezbedenost kadrovima U odeljenjima/odsecima za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine, u 2007. godini zdravstvenu zaštitu je pružalo 11 lekara i 16 medicinskih sestara.. Od ukupnog broja lekara, 7 su specijalisti pedijatri a ostali su lekari opšte medicine. Obezbedenost dece i omladine uzrasta od 7-19 godina lekarima u okrugu nije dovoljna, obzirom da prosecno na jednog lekara ima 2153 školske dece i omladine, što prevazilazi normative Pravilnika (1 lekar na 1500 školske dece i omladine). Broj školske dece i omladine na jednog lekara se krece od 939 u N.Kneževcu do 3150 u Kikindi. U odnosu na normativ, postoji deficit od 5 lekara. Broj pedijatrijskih sestara u zdravstvenoj zaštiti školske dece je manji u odnosu na normativ (N je 18).
Broj poseta školske dece i omladine u 2007.godini u okrugu bio je 70921, od cega 47022 (66%) prvih poseta. Na svake dve prve posete ostvarena je jedna ponovna. U odnosu na 2006.godinu, ukupan broj poseta je veci za 11%. Svako dete/omladinac školskog uzrasta posetio je lekara prosecno 3 puta godišnje (od 1,7 u Coki do 3,6 poseta po šk. detetu godišnje u Senti).
Dnevni broj poseta po jednom lekaru je prosecno 32 (od 15 u N.Kneževcu do 49 poseta u Kikindi). U odnosu na standard od 30 poseta po lekaru dnevno, više poseta školske dece lekaru je ostvareno u svim domovima zdravlja, osim u N.Kneževcu i Coki. Jedna poseta lekaru u proseku traje 15 minuta. U Savetovalištu je bilo ukupno 11188 poseta - sistematskih pregleda.

Rad i korišcenje Službe za zdravstvenu zaštitu žena u DZ - SBO

Zdravstvena zaštita žena ostvaruje se kroz Službu za zdravstvenu zaštitu žena domova zdravlja u sedištima opština. Služba je pružala zdravstvenu zaštitu za 69458 žena sa 15 i više godina (procena 30.06.2006.).
- Obezbedenost kadrovima: Zdravstvenu zaštitu žena u PZZ tokom 2007. godine je obezbedivalo 9 lekara specijalista i 14 akušerskih sestara. Obezbedenost lekarima specijalistima ginekologije i akušerstva zadovoljava normativ iz Pravilnika (1 lekar specijalista na 6500 žena sa 15 i više godina) u svim opštinama okruga, osim u Kikindi (zaposlen 1 lekar, nedostaje 3), tako da je prosecna obezbedenost za nivo okruga, ipak, nezadovoljavajuca, jer po jednom ginekologu ima 7718 žena. Broj ginekološko-akušerskih sestara je približan normativu (N je 15). Na jednog lekara je zaposleno u proseku 1,6 akušerskih sestara .
U toku 2007. godine bilo je ukupno 27294 poseta ginekologu, od cega 14807 prvih poseta (54%). Broj poseta u odnosu na 2006.godinu je manji za oko 3%. Na svaku prvu ostvari se skoro jedna ponovna poseta. Ostvareno je ukupno 69322 poseta ostalim medicinskim radnicima.
Ni svaka druga žena starija od 15 godina ne poseti ginekologa jedanput godišnje (0,4 poseta po 1 ženi godišnje). Tokom 2007.godine po jednom ginekologu je ostvareno prosecno 15 poseta dnevno (od 9 u N.Kneževcu i Coki do 23 u Kikindi), što je ispod propisanog standarda od 30 poseta po ginekologu dnevno. Prosecno je svaka poseta trajala 31 minut.
Trudnice su u savetovalištu ostvarile ukupno 1365 poseta, koje su sve prve posete. Radi planiranja porodice u službi je ostvareno 1834 poseta.

Rad i korišcenje Službe medicine rada ( zdravstvena zaštita zaposlenih) u DZ -SBO

Zdravstvena zaštita zaposlenog stanovništva se posmatra kroz zaštitu radno aktivnog kontingenta (15 do 64 godine života). Prema proceni sredinom 2006.godine, bilo je ukupno 10776 radno aktivnih lica u okrugu. Prema podacima Republickog zavoda za statistiku, u okrugu je u 2007.godini je bilo zaposleno 36302 stanovnika (godišnji prosek).

- Obezbedenost kadrovima: U službi medicine rada, ukljucujuci i punktove opšte medicine, u 2007. godini je bilo zaposleno ukupno 15 lekara i 30 zdravstvenih radnika sa višom i srednjom strucnom spremom. Od ukupnog broja lekara, 12 su specijalisti medicine rada. U službi medicine rada ostvaruje se specificna-preventivna zdravstvena zaštita radnika u vezi sa uslovima rada, ali specijalista medicine rada, takode, radi deo svog radnog vremena i kao izabrani lekar.
Obezbedenost zaposlenih lica lekarima u službi medicine rada je na granici propisanog jer 1 specijalista medicine rada dolazi na 3025 zaposlenih lica u okrugu (normativ iz Pravilnika je 1 specijalista na 3000 zaposlenih- za specificnu zdravstvenu zaštitu). Za specificnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih najbolja obezbedenost specijalistima medicine rada je u Coki (1629) i Kanjiži (1715 zaposlenih po specijalisti), a najlošija u Kikindi (5528 po specijalisti).
U službi medicine rada, u 2007.godini je bilo ukupno 81519 poseta, od cega 23819 prvih. Ukupan broj poseta je za oko 5% veci u odnosu na 2006.godinu. Na svaku prvu ostvareno je prosecno 2,4 ponovnih poseta. Skoro svaki stanovnk iz radno aktivnog kontingenta ostvario je jednu posetu lekaru godišnje.
Prosecna dnevna opterecenost lekara posetama iznosi 27, a krece se od 15 poseta dnevno po lekaru u Adi i Kanjiži, koliko iznosi i propisani standard, do 38 poseta u Kikindi. U Kikindi su u ukupnim posetama (52867) ubrojane i posete lekarima u ambulantama opšte medicine (3 lekara) u okviru Službe medicine rada, te je iz tog razloga dnevni broj poseta po lekaru visok. Inace, ako se izuzme Kikinda zbog nedovoljno preciznih podataka o posetama iskljucivo kod specijalista medicine rada, u svim drugim domovima zdravlja je dnevni broj poseta veci od propisanog standarda (krece se od 15 do 24).
Osim specijalista medicine rada, a u skladu sa Pravilnikom, služba MR ima i druge specijaliste i zdravstvene saradnike. U okviru ove službe u okrugu rade 1 oftalmolog i 2 specijalista neuropsihijatra/psihijatra, kao i 2 psihologa. U odnosu na normativ, u okviru službe medicine rada postoji deficit - za nivo okruga - u lekarima specijalistima oftalmologije (normativ-N je 3), ORL (N je 3), psihijatrije (N je 3), kao i psiholozima (N je 6).

Rad i korišcenje Službe hitne medicinske pomoci - DZ Kikinda i DZ Senta

U skladu sa cl. 34 Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova (SL.gl. 42/06), Služba hitne medicinske pomoci postoji kao zasebna organizaciona celina u DZ Kikinda i DZ Senta (opštine sa više od 25000 stanovnika). Uslov za posebnu službu HMP ima i opština Kanjiža, ali zbog razrušenosti terena-udaljenosti 10 naseljenih mesta ove opštine, organizovanje službe se nije pokazalo racionalnim, vec se delatnost HMP obavlja kao i u drugim, manjim opštinama - kroz službu opšte medicine.
- Obezbedenost kadrovima U SHMP u DZ Kikinda tokom 2007.godine u stalnom radnom odnosu radilo je 6 lekara (1 spec.urgentne med.) i 16 medicinskih sestara, a u DZ Senta 6 lekara (2 specijalista) i 9 medicinskih sestara. U odnosu na propisani normativ, Službi HMP u Kikindi nedostaje 5 lekara.
Ukupan broj ambulantnih poseta lekaru u SHMP je bio 7238 u Kikindi i 3943 u Senti, a kucnih poseta lekara 5402 u Kikindi i 3921 u Senti. Kod ostalih medicinskih radnika bilo je 9157 ambulantnih i 9383 kucnih u Kikindi i 3560 ambulantnih i 4038 kucnih poseta u Senti.

Rad i korišcenje Službe za zaštitu i lecenje usta i zuba u DZ - SBO

Stomatološka zdravstvena zaštita u SBO ostvarivala se tokom 2007. godine za 34177 dece, školske dece i omladine (0-19 godina) i za 124807 odraslih stanovnika (sa 20 i više godina) -prema proceni broja stanovnika sredinom 2006.godine.
- Obezbedenost kadrovima Stomatološke usluge pružalo je tokom 2007.godine ukupno 36 stomatologa, što je u odnosu na 2005.godinu manje za 47 stomatologa (23%), kao i 50 zdravstvenih radnika sa višom/srednjom strucnom spremom (zubni tehnicari, stomatološke sestre), što je u odnosu na 2005.godinu manje za 83 zubnih tehnicara i asistenata (40%). Ovo osipanje zaposlenih je posledica uskladivanja sa propisanim normativima (Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti, Sl.glasnik RS, 43/06).
Obezbedenost predškolske i školske dece i omladine zubnim lekarima u 2007.godini ne zadovoljava normativ Pravilnika, po kome je na ukupan broj dece i omladine u okrugu potrebno 23 specijalista decije i preventivne stomatologije, a u stomatološkoj zaštiti dece i omladine radi samo 3 specijalista ovog profila. Delatnost iz oblasti ortopedije vilice rade na okrugu 2 specijalista (ortodonta), a potrebno je skoro 3 u odnosu na broj školske dece i omladine (23682 uzrasta 7-19 godina). Normativ za stomatološku zaštitu odraslog stanovništva okruga je 13 stomatologa. Dakle, ukupno je potrebno 39 stomatologa, što znaci da, posmatrajuci samo broj zubnih lekara i ne uzimajuci u obzir specijalnost, nedostaje 3 stomatologa u okrugu. Od ukupnog broja stomatologa (36), ima 8 specijalista (3 decije i preventivne stom., 2 ortopedije vilice, 2 protetike i 1 opšte stomatologije), a 28 su stomatolozi bez specijalizacija.
Osim u Kikindi, Senti i Kanjiži, stomatološka služba nije podeljena po kategorijama korisnika (deca, školska deca, odrasli), te najcešce stomatolozi pružaju usluge svim korisnicima (osim specijalista). Kadar je podeljen naknadno, radi izracunavanja pokazatelja, tako da je tokom 2007.godine stomatološku zaštitu dece, školske dece i omladine obavljalo 18 stomatologa, a isto toliko stomatološku zaštitu odraslih. U stomatološkoj zaštiti dece, školske dece i omladine radilo je 26 stomatoloških sestara i zubnih tehnicara i asistenata, a u stomatološkoj zaštiti odraslih 24. Pri ovakvoj podeli kadra, na jednog stomatologa u okrugu dolazi 1899 dece, školske dece i omladine, dakle nešto iznad normativa (jedan stomatolog na 1500 dece do 18 godina). Na jednog specijalistu ortodoncije dolazi 11841 dece školskog uzrasta i omladine, što je znacajno više u odnosu na normativ (1 ortodont na 8500 dece školskog uzrasta i omladine). Propisani normativ u opštoj stomatologiji (odraslo stanovništvo) je 1 stomatolog na 10000, a u SBO ima 6934 odraslih po stomatologu (ovo je posledica i nedovoljno racionalne podele stomatologa za rad sa odredenim starosnim kategorijama korisnika). Od ukupnog broja, radi boljeg uskladivanja sa propisima, za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine bi trebalo rasporediti ukupno 22 stomatologa, a za odraslo stanovništvo 12 (ne racunajuci ortodonte).
Na jednog stomatologa je zaposleno u proseku 1,4 stomatološka sestra-tehnicar.
Broj poseta dece i školske dece i omladine u službi za zaštitu i lecenje usta i zuba u 2007.godini je 37605 od cega su 22136 (59%) prve posete. Ostvareno je za oko 5% poseta dece više u odnosu na 2006.godinu. Na svaku prvu posetu stomatologu ostvareno je 0,7 ponovnih. Broj poseta godišnje po jednom detetu je prosecno 1,1 (od 0,7 u Adi do 1,3 posete po detetu u Kikindi). Broj poseta stomatologu u decijoj i preventivnoj stomatologiji dnevno je oko 11, dakle nešto ispod standarda mera izvršenja (12 poseta po stomatologu na dan). Uradeno je ukupno 11876 plombiranja zuba, 7778 hirurških intervencija (ekstrakcija zuba i dr.), 1815 ortodontskih aparata i 4096 lecenja mekih tkiva.
U stomatološkoj zaštiti odraslog stanovništva tokom 2007.godine bilo je ukupno 28511 poseta, od cega 14992 (53%) prvih. U odnosu na 2006.godinu, ostvareno je za oko 11% manje poseta odraslih korisnika. Na svaku prvu posetu ostvarena je jedna ponovna. Tek svaki cetvrti odrasli stanovnik poseti svog stomatologa tokom godine.
Uzimajuci u obzir naknadnu podelu zubnih lekara u onim domovima zdravlja gde ne postoji podela službe (kadra) na deciju i preventivnu stomatologiju i opštu stomatologija, proizilazi da je u 2007.godini svaki stomatolog imao dnevno 8 poseta odraslih korisnika, što je znatno ispod standarda mera izvršenja iz Pravilnika (15 poseta po stomatologu). Ako bi se izvršila racionalnija raspodela kadra (umesto 18, odrediti 13 stomatologa u zdravstvenoj zaštiti odraslih, koliko iznosi normativ za okrug), tada bi na izvršeni ukupan broj poseta bilo 11 poseta po stomatologu dnevno, što je, takode, ispod standarda izvršenja. Broj poseta odraslog stanovništva stomatologu u domovima zdravlja iz godine u godinu opada (u 2005.godini broj poseta u okrugu je bio manji u odnosu na 2001.god. za 25%). Ovo ukazuje na sve manje korišcenje državnog sektora u stomatološkoj zaštiti. S druge strane u porastu je broj privatnih stomatoloških ordinacija, u okrugu ih je 21.
U stomatološkoj zaštiti odraslih korisnika je uradeno ukupno 9128 plombiranja zuba, 10265 hirurških intervencija (ekstrakcija zuba i dr.), 363 protetskih aparata i 1294 lecenja mekih tkiva.

Rad i korišcenje specijalisticko-konsultativnih ambulanti u ustanovama PZZ

Obzirom da su svi domovi zdravlja tokom 2006 i 2007.godine uskladili svoju organizacionu strukturu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o uslovima i nacinu unutrašnje organizacije zdr.ustanova (Sl.gl. 43/06), osim gore navedenih obaveznih službi za pružanje zdravstvene zaštite odredenim kategorijama stanovništva i službi dijagnostike, u tri doma zdravlja se formirala specijalisticko-konsultativna služba, sa pojedinim spec. granama: DZ Kanjiža, DZ Ada i DZ N.Kneževac sa stacionarom. U DZ Kikinda i DZ Senta nema specijalistickih službi pošto one postoje u sastavu opštih bolnica, a u DZ Coka, osim pneumoftiziološke službe, ne postoje ostale spec.delatnosti zbog nedovoljnog broja stanovnika u opštini.
U DZ Kanjiža postoje spec.-konsult službe iz oblasti: interne medicine, oftalmologije, pneumoftiziologije i neuropsihijatije. U DZ Ada postoje spec.-konsult službe iz: interne medicine, oftalmologije, pneumoftiziologije, neuropsihijatije i fizikalne medicine i rehabilitacije. U DZ sa stacionarom N.Kneževac postoje spec.-konsult službe iz: interne medicine, oftalmologije i pneumoftiziologije. U ovim specijalistickim službama zaposleno je ukupno 7 lekara i 14 medicinskih sestara, a normativ je ukupno 13 specijalista i 22 sestre.

Laboratorijske usluge
U klinicko-biohemijskim laboratorijskim službama domova zdravlja SBO, tokom 2007.godine uradeno je ukupno 671305 lab. analiza, od cega 331763 hematoloških, 211076 biohemijskih analiza i 128466 analiza urina.

Analiza rada i korišcenja primarne zdravstvene zaštite u 2007.godini, u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Severnobanatskog okruga dostavljeni su Institutu za javno zdravlje Srbije i Ministarstvu zdravlja, dana 04.07.2008.

ANALIZA RADA I KORIŠCENjA BOLNICKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U 2007.GODINI NA TERITORIJI SBO

RAD I KORIŠCENjE STACIONARNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Bolnicka i specijalisticko-konsultativna zdravstvena zaštita ostvaruje se na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, u opštim bolnicama u Kikindi i Senti, stacionaru Doma zdravlja u Novom Kneževcu, u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti u N.Kneževcu i Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Kanjiža. Severnobanatski okrug raspolaže, po Planu mreže zdravstvenih ustanova iz 2006.godine, sa ukupno 990 postelja. Od toga 550 postelja je rasporedeno u opšim bolnicama u Kikindi i Senti i stacionaru u N.Kneževcu, za lecenje akutnih oboljenja, stanja i povreda. Obezbedenost stanovništva posteljama za kratkotrajnu hospitalizaciju je 3,4 na 1000 gravitirajucih stanovnika (na procenjeni broj od oko 159000 stanovnika u 2006.godini). Takva obezbedenost je u skladu sa standardom obezbedenosti posteljama za kratkotrajnu hospitalizaciju (stopa 3,2/1000). Specijalna bolnica za lecenje psihijatrijskih bolesnika raspolaže sa 300, a Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža sa 140 postelja, a gravitirajuce stanovništvo za tip postelja u ovim bolnicama je brojnije od onog koje je naseljeno na teritoriji okruga.
Delatnost i unutrašnja organizacija bolnica uskladeni su sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Sl.glasnik RS, 105/07), kao i svim relevantnim podzakonskim aktima, prema tipu i nameni bolnice. Statutom bolnice, na koga je saglasnost dalo nadležno ministarstvo, utvrdeni su delatnost, unutrašnja organizacija, upravljanje i poslovanje, kao i druga važna pitanja od znacaja za rad bolnice.

UKUPNO KORIŠCENjE OPŠTIH BOLNICA - SEVERNI BANAT u 2007.god.
Na osnovu izveštaja rutinske zdravstvene statistike, u 2007.godini u dve opšte bolnice i stacionaru leceno je (ispisano) ukupno 15394 bolesnika, koji su ostvarili 137991 bolnickih dana. Broj lecenih nije znacajno manji od broja lecenih u 2005.godini (15506), kada je u okrugu bilo za 200 postelja više (prethodni plan mreže- 750 postelja za kratkotrajnu namenu), medutim, u toj godini je ostvaren veci broj dana lecenja (152914). Zbog smanjenja broja postelja novim planom mreže, došlo je do povecanja prosecne dnevne zauzetosti istih, tako da je pre dve godine ona iznosila 56%, a u 2007.godini dostiže 69%.
Prosecna dužina stacionarnog lecenja u opštim bolnicama i stacionaru ukupno, tokom 2007.godine iznosila je 9 dana i kraca je u odnosu na 2005.godinu za 1 dan.
Propusna moc bolnicke postelje za kratkotrajnu hospitalizaciju je 28 dana (broj ispisanih / br.postelja), odnosno jedna postelja se za godinu dana koristila za 28 epizoda bolesti, što je vece korišcenje u odnosu na propusnu moc postelje u 2005.godini (21 dan).
Jedna postelja je tokom 2007.godine korišcena prosecno 251 dan, dok je u 2005.godini korišcena prosecno 204 dana (broj b.o. dana/ br. postelja), dakle, bolja je iskorišcenost posteljnog fonda u 2007.g.

RAD I KORIŠCENjE OPŠTE BOLNICE U KIKINDI U 2007. GODINI
Opšta bolnica (OB) Kikinda raspolaže sa ukupno 280 postelja. Namena postelja prema granama medicine uskladena je sa standardima iz Uredbe o planu mreže.
Ukupan broj zaposlenih (ugovorenih sa RZZO) u OB Kikinda, na dan 31.12.2007.god. je 519. Zdravstvenih radnika ima 358 (71 lekara i 1 farmaceut, 286 medicinskih sestara sa višom /srednjom s.s.), zdravstvenih saradnika ima 4, a nemedicinskih radnika 157 (od kojih 21 administrativnih i 136 tehnickih). Udeo nemedicinskih radnika je 30%.
Bolnicku, ambulantno-specijalisticku zdravstvenu zaštitu sa zajednickim medicinskim službama, u OB Kikinda je obezbedivalo ukupno 71 lekara. Od toga je u zajednickim medicinskim službama (RTG-UZ-CT, biohem.laboratorija, patologija, transfuzija, dijaliza, fizikalna medicina i rehab., anestezija, prijemno) radilo 22 lekara, dok su odeljenski rad i specijalisticke ambulante obezbedivala 49 lekara. Od ukupnog broja lekara 88% su specijalisti. U pogledu propisanih normativa (Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti, Sl.glasnik 43/06), u OB Kikinda postoji deficit od ukupno 10 lekara specijalista. Zaposleno je 286 medicinskih sestara (viša i srednja strucna sprema), a u odnosu na normativ postoji deficit od 31 medicinska sestara.
U odnosu na normativ postoji višak od 32 nemedicinskih radnika.
Odnos broja lekara i sestara-tehnicara na odeljenjima je prosecno 1: 4.
Prema podacima izveštaja rutinske statistike, u 2007.godini je u kikindskoj bolnici leceno (ispisano) ukupno 6666 bolesnika sa ostvarenih 66580 bolnickih dana. Prosecna dnevna zauzetost postelja za nivo bolnice je 65%, dok je u 2005.god. iznosila 57%. Najveca zauzetost postelja je na ORL odeljenju (99%), zbog velike frekventnosti i kratke hospitalizacije , kao i na odeljenju neurologije (97%), zbog vece dužine hospitalizacije. Najmanju zauzetost imalo je odeljenje pedijatrije (34%).
Prosecna dužina stacionarnog lecenja u Opštoj bolnici Kikinda iznosi 10 dana.
Propusna moc bolnicke postelje je 24 (jednu postelju je za godinu dana koristilo prosecno 24 bolesnika). Jedna postelja je u proseku korišcena 238 dana u toku godine.

Po jednom odeljenskom lekaru prosecno je godišnje ispisano 136 pacijenata.

RAD I KORIŠCENjE OPŠTE BOLNICE U SENTI U 2007. GODINI
Opšta bolnica (OB) Senta raspolaže sa ukupno 240 postelja. Namena postelja prema granama medicine usklacena je sa standardima iz Uredbe o planu mreže.
Ukupan broj zaposlenih (ugovorenih sa RZZO) u OB Senta u 2007.god. je 355. Zdravstvenih radnika ima 255 ( 46 lekara i 1 farmaceut, 208 medicinskih sestara sa višom /srednjom s.s.), a nemedicinskih radnika 100 (od kojih 19 administrativnih i 81 tehnickih). Udeo nemedicinskih radnika je 28%.

Bolnicku, ambulantno-specijalisticku zdravstvenu zaštitu sa zajednickim medicinskim službama, u OB Senta je obezbedivalo ukupno 46 lekara. Od toga je u zajednickim medicinskim službama (RTG-UZ, biohem.laboratorija, mikrobiologija, patologija, transfuzija, fizikalna medicina i rehab, anestezija, prijemno) radilo 14 lekara, dok su odeljenski rad i specijalisticke ambulante obezbedivala 32 lekara. Od ukupnog broja lekara 89% su specijalisti. U pogledu propisanih normativa, u OB Senta postoji deficit od ukupno 22 lekara specijalista. Zaposleno je 208 medicinskih sestara , a u odnosu na normativ postoji deficit od 41 medicinska sestara.
U odnosu na normativ, postoji višak od 6 nemedicinskih radnika.
Odnos broja lekara i sestara-tehnicara na odeljenjima je prosecno 1: 4,5.
Prema podacima izveštaja rutinske statistike, u 2007.godini je u sencanskoj bolnici leceno (ispisano) ukupno 8165 bolesnika sa ostvarenih 64988 bolnickih dana.
Prosecna dnevna zauzetost postelja za nivo bolnice je 74%, dok je u 2005.god. iznosila 57%.
Prosecna dužina stacionarnog lecenja u Opštoj bolnici Senta iznosi 8 dana.
Propusna moc bolnicke postelje (broj ispisanih / br.postelja) je 34, a jedna postelja je u proseku korišcena 270 dana u toku godine.
Po jednom odeljenskom lekaru prosecno je godišnje ispisano 255 pacijenata.

RAD I KORIŠCENjE STACIONARA U NOVOM KNEŽEVCU U 2007. godini
Stacionar raspolaže sa 30 postelja, od cega 25 postelja je namenjeno za internu medicinu a 5 za porodilište.
U stacionaru i specijalistickim ambulantama Doma zdravlja u Novom Kneževcu je u 2007. godini bilo zaposleno 3 lekara specijalista i 21 medicinske sestre. Broj zaposlenih je u skladu sa normativom. Medicinska dijagnostika i nemedicinski radnici su zajednicki za stacionar i službe PZZ doma zdravlja u N.Kneževcu.
Broj ispisanih bolesnika u stacionaru u 2007.godini je 563, od cega 50 na porodajnom odeljenju. Broj ostvarenih b.o. dana je 6423, od cega 246 na porodajnom odeljenju. Prosecna dužina lecenja je 11,5 dana, u porodilištu 5 dana a na internom odeljenju 12.
Prosecna dnevna zauzetost postelja internog odeljenja je 68%, a porodajnog 14%.

RAD I KORIŠCENjE SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJSKA OBOLjENjA NOVI KNEŽEVAC U 2007. GODINI
Specijalna psihijatrijska bolnica u Novom Kneževcu raspolaže sa ukupno 300 postelja za dugotrajnu hospitalizaciju.
Ukupan broj zaposlenih (ugovorenih sa RZZO) u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u 2007.godini, na dan 31.decembra je 136. Zdravstvenih radnika ima 84 (13 lekara i 71 medicinskih sestara , zdravstvenih saradnika -VSS ima 2, a nemedicinskih radnika ima 50 (od kojih 9 administrativnih i 41 tehnickih). Udeo nemedicinskih radnika je 37%. Od ukupnog broja lekara, samo 46% su specijalisti.
U odnosu na namenu postelja u ovoj bolnici (neurologija 25 i psihijatrija 275) i normativ, nedostaju: 5 lekara specijalista, 1 medicinska sestra, 2 zdravstvena saradnika VSS i 1 dipl.farmaceut
U odnosu na normativ, takode nedostaju i 22 nemedicinska radnika (3 administrativna i 19 tehnickih)
Broj ispisanih bolesnika u 2007.godini u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti je 721, broj b.o dana 107875. Prosecna dužina hospitalizacije na neurološkom odeljenju je iznosila 194 dana.
Zauzetost posteljnog fonda specijalne bolnice iznosila je 99%.

RAD I KORIŠCENjE SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU - BANjA KANjIŽA U 2007.GOD.
Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža prema planu mreže raspolaže sa 140 postelja. Preostali broj do ukupno 300 postelja nije po Planu mreže zdravstvenih ustanova. U Banji Kanjiža je u oblasti opšte i specijalne rehabilitacije tokom 2007. godine, na broj postelja odreden Planom mreže, zaposleno ukupno 103 radnika (na dan 31.12.2007.). Stacionarnu i specijalisticko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu je pružalo 5 lekara i 55 zdravstvenih radnika sa višom i srednjom strucnom spremom.. Zaposleno je 43 nemedicinskih radnika (na 140 postelja po planu mreže), što je 42%. Broj zaposlenih je u skladu sa normativom.
Broj lecenih pacijenata sa uputom RZZO u Banji Kanjiža u 2007.godini , na 140 postelja, bio je 2001, ostvareno je 40672 b.o. dana, te je prosecna dužina lecenja na uput oko 20 dana. Zauzetost postelja u odnosu na prikazani broj b.o. dana bila je 80%.

STANDARDI MERA IZVRŠENjA ZA DOKTORE MEDICINE SPECIJALISTE
U odnosu na propisane standarde mera izvršenja za doktore medicine u bolnickoj i poliklinickoj delatnosti (Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti, Sl glasnik RS 43/06) konstatuje se da je u 2007.godini utvrdeno:

HOSPITALIZACIJE

Broj prijema/otpusta pacijenata po lekaru specijalisti na godišnjem nivou u je u Opštoj bolnici Kikinda ispod propisanog standarda mera izvršenja iz Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti - na svim odeljenjima, osim na infektivnom i internom. Do 50 prijema manje od standarda po lekaru godišnje utvrdeno je na odeljenjima: hirurgija (za 24 manje), ginekologija i akušerstvo (40), neurologija (48), ortopedija (48), dok su još izraženija odstupanja u odnosu na standard u negativnom smislu na ostalim odeljenjima. Najdalje od standarda mera izvršenja u negativnom smislu je broj prijema/otpusta na ocnom odeljenju (standard 240, izvršenje 74 pacijenata po specijalisti godišnje, odstupanje je za 166 prijema). Na infektivno odeljenju je broj prijema po lekaru godišnje veci za 15 od standarda, a na internom za 94.
Broj prijema/otpusta pacijenata po lekaru specijalisti na godišnjem nivou u Opštoj bolnici Senta je ispod standarda samo na odeljenju ORL (standard 240, izvršenje 140), dok je na svim drugim odeljenjima broj prijema pacijenata po lekaru veci u odnosu na standarde mera izvršenja. Najvece odstupanje (iznad standarda mera) je broj prijema na ginekološko-akušerskom odeljenju, 134 prijema po lekaru.
Broj prijema/otpusta pacijenata po lekaru na godišnjem nivou u stacionaru Novi Kneževac veoma odstupa od standarda na porodajnom odeljenju (za 190 manje), dok je na internom odeljenju za 104 iznad standarda po lekaru.

SPECIJALISTICKI PREGLEDI

Broj specijalistickih pregleda po lekaru specijalisti na godišnjem nivou u Opštoj bolnici Kikinda je u svim specijalistickim granama iznad standarda iz Pravilnika , a najvece odstupanje iznad standarda je u ORL (za 2688 ) i oftalmološkoj (za 2760) ambulanti , zatim u pedijatrijskoj (za 1396 više), internistickoj (za 1299) i hirurškoj (za 1113 više) ambulanti.
Broj specijalistickih pregleda po lekaru specijalisti na godišnjem nivou u Opštoj bolnici Senta je u svim specijalistickim granama, osim pedijatrije, iznad standarda iz Pravilnika . Najvece odstupanje iznad standrda mera izvršenja broja spec.pregleda po specijalisti godišnje je u neurološkoj ambulanti (za 4199 više), zatim u ortopedskoj (3216), internistickoj (3100) i ORL (2587) ambulanti.

BROJ LABORATORIJSKIH ANALIZA U BOLNICKOJ DELATNOSTI

Tokom 2007. godine u SBO je u stacionarnim ustanovama uradeno ukupno 809961 laboratorijskih analiza, od cega 393145 hematoloških, 339895 biohemijskih i 73921 analiza urina. Laboratorijke usluge su obavljale opšte bolnice u Senti i Kikindi i stacionar Doma zdravlja N.Kneževac, koji je obavljao ove usluge i za Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti N.Kneževac.


OPERACIJE

Tokom 2007.godine u opštim bolnicama okruga obavljeno je ukupno 4871 operativnih zahvata, u 14 operacionih sala, a operacije je izvršavalo ukupno 36 specijalista.
U OB Kikinda je 22 specijalista uradilo ukupno 2649 operacija, u 9 oper.sala, prosecno je po specijalisti uradeno 120 operacija.
U OB Senta je 14 specijalista uradilo ukupno 2222 operacija, u 5 oper.sala, prosecno je po specijalisti uradeno 158 operacija.
Najveci broj operacija uradili su ginekolozi-akušeri, 217 u Kikindi, odnosno 170 u Senti po lekaru specijalisti

DIJALIZA
U Opštoj bolnici Kikinda Služba dijalize obavila je ukupno 15001 dijalizu, od cega 12446 hemodijaliza i 2555 peritonealnih dijaliza. Ukupan broj aparata za dijalizu je 26 (23 hemodijaliza i 3 perit.) a broj pacijenata 100 (93 hemodij., 7 perit.)
Analiza rada i korišcenja bolnicke zdravstvene zaštite u 2007.godini u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Severnobanatskog okruga dostavljenia je Institutu za javno zdravlje Srbije i Ministarstvu zdravlja, dana 04.07.2008.

ANALIZA ODABRANIH POKAZATELjA ZDRAVSTVENOG STANjA STANOVNIŠTVA ZA 2007.GODINU

I. VITALNO-DEMOGRAFSKI PODACI - PRIRODNO KRETANjE STANOVNIŠTVA
Natalitet
Broj živorodenih u SBO je u stalnom padu, kako u apsolutnim vrednostima, tako i u stopama, u svim opštinama. Prema SZO faza nepovoljnog nataliteta je stopa ispod 12 promila (‰).
Prema publikovanim podacima Republickog zavoda za statistiku Srbije, u periodu od 2003-2006, stopa nataliteta u SBO je bila: 9,6; 9,5; 9,0 i 8,9‰. U odnosu na stope radanja u 2006.godini u Vojvodini(9,5‰) i celoj Republici Srbiji (9,6‰), zakljucuje se da su stope nataliteta u okrugu konstantno niže, sa negativnim trendom.

Opšti mortalitet
Opšti mortalitet u SBO je visok i u stalnom je porastu, vezano za sve izraženije starenje stanovništva. Prema publikovanim podacima Republickog zavoda za statistiku Srbije, u periodu od 2003-2006, stopa opšteg mortaliteta u okrugu je bila: 16,7; 16,8; 17,5 i 17‰. U odnosu na stope mortaliteta u 2006.godini u Vojvodini(14,5‰) i celoj Republici Srbiji (13,9‰), zakljucuje se da su stope opšteg mortaliteta vrlo visoke u okrugu. Pojedine opštine odlikuju se vrlo visokim stopama opšteg mortaliteta, kao što su to opštine Novi Kneževac i Coka, gde stope dostižu vrednost i preko 20‰.

Specificni mortalitet po starosnim kategorijama i polu pokazuje karakteristicno kretanje za razvijene zemlje. U toku prve godine života stopa umiranja je relativno visoka, zatim je niska do 15 godine kada lagano raste do 55 godine. Potom stopa naglo raste do maksimalnih vrednosti u starosnim grupama 65-74 i 75-84 godine. Pri tome, smrtnost žena je niža u gotovo svim starosnim grupama. Stope smrtnosti kod muškaraca su naglašeno vece od stopa kod žena u starosnim intervalima od 45-49 i 50-54 godine.
Prirodni priraštaj predstavlja razliku izmedu apsolutnog broja živorodenih i broja umrlih na jednoj teritoriji u toku jedne godine, a izražava se stopom na 1000 stanovnika. Još od sredine osamdesetih godina XX veka prirodni priraštaj ima negativnu vrednost u vecini opština okruga, te govorimo o teškoj biološkoj regresiji stanovništva. U periodu 2003-2006. godine stopa prirodnog priraštaja u SBO imala je sledece vrednosti negativnog trenda: -7,1; -7,3; -8,5 i -8,1‰ (svake godine na 1000 stanovnika "nestane"8).
Vitalni index je odnos broja živorodenih i broja umrlih, odnosno broj živorodenih na 100 umrlih lica. U 2006. godini vitalni indeks za SBO je bio 52,4 ( 52 rodenih na 100 umrlih), a za Vojvodinu 65,6 i godinama unazad ima opadajuci trend upravo zbog negativnih vitalno-demografskih kretanja u celoj zemlji.

II. MORBIDITET
REGISTROVANI VANBOLNICKI MORBIDITET U SEVERNOBANATSKOM OKRUGU (SBO) U 2007.GODINI

Na osnovu izveštaja o utvrdenim oboljenjima i stanjima iz službi opšte medicine, medicine rada, predškolske dece, školske dece i omladine, žena, stomatološke službe, na podrucju SBO, uradena je analiza morbiditeta za 2007.godinu.

Metodologija: Struktura morbiditeta, registrovanog u službama PZZ u zdravstvenim ustanovama SBO tokom 2007.godine , analizirana je u okviru grupa bolesti po MKB-10 od I do XIX grupe. Grupa XXI (Faktori koji uticu na zdravstveno stanje i kontakt s zdravstvenom službom - "Z" grupa) suštinski i ne predstavlja morbiditet u užem smislu, te je analiza strukture morbiditeta opisana bez ove grupe.


MORBIDITET REGISTROVAN U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

Vodece mesto u strukturi morbiditeta, u okviru grupa od I-XIX, u službama opšte medicine tokom 2007.godine zauzimaju bolesti sistema za disanje (19516 obolelih), cije je ucešce oko 24%, ali ove bolesti nemaju veci socijalno-medicinski znacaj pošto se radi najcešce o akutnim respiratornim oboljenjima sa kratkotrajnim tokom i mogucnošcu efikasnog lecenja. Najcešce postavljene dijagnoze ili skupine dijagnoza u okviru ove grupe bolesti su: akutno zapaljenje ždrela i krajnika sa ucešcem od 11% u strukturi ukupnog morbiditeta, a zatim druge akutne infekcije gornjih respiratornih puteva i akutna zapaljenja bronha i bronhiola .
Na drugom mestu po ucestalosti su bolesti srca i krvnih sudova koje imaju udeo od 19%. Ove bolesti imaju veliki socijalno-medicinski znacaj jer spadaju u grupu hronicnih masovnih oboljenja, sa progredijentnim tokom i dugotrajnim lecenjem. Najcešca je esencijalna arterijska hipertenzija (17752 obolelih), koja je na drugom mestu u ukupno registrovanom morbiditetu u službama opšte medicine (10%), a zatim su sledece po ucestalosti hronicne ishemijske bolesti srca i druge bolesti srca (kardiomiopatije).
Na trecem mestu su bolesti koštano-mišicnog sistema sa ucešcem od 11% u ukupnom morbiditetu. Najcešca su oboljenja leda, odnosno kicmenog stuba i nervnih korenova (lumboishialgije, diskopatije i dr.), koji u ucestvuju sa 3% u ukupnom morbiditetu. Ova grupa bolesti je od velikog socijalnomedicinskog znacaja pošto je uzrok radne nesposobnosti i apsentizma
Bolesti organa za varenje imaju udeo od oko 7% u strukturi morbiditeta, a bolesti mokra-no-polnih organa udeo od oko 5%
Nakon prvih pet grupa oboljenja, sledece tri grupe oboljenja imaju gotovo jednako ucešce, od oko 5% u strukturi morbiditeta : duševni poremecaji i poremecaji ponašanja, grupa simptomi, znaci i patološki nalazi i grupa povrede i trovanja.

MORBIDITET REGISTROVAN U SLUŽBI MEDICINE RADA

Vodece mesto u strukturi morbiditeta u okviru grupa od I-XIX, u službi medicine rada (ukljucujuci i ambulante opšte medicine u okviru tih službi), zauzimaju bolesti sistema za disanje (25%), medu kojima su najcešca akutna zapaljenje ždrela i krajnika.
Na drugom mestu su bolesti srca i krvnih sudova koje imaju udeo od 16%, zatim slede bolesti koštano-mišicnog sistema sa ucešcem od 12%. Najcešca su oboljenja leda, odnosno kicmenog stuba i nervnih korenova. Ova grupa bolesti je cesto uzrok radne nesposobnosti i apsentizma. Na 4.mestu u strukturi morbiditeta su povrede i trovanja,ciji je udeo oko 9%, a na petom mestu bolesti organa za varenje, sa 6%.

MORBIDITET REGISTROVAN U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI DECE

U zdravstvenoj zaštiti dece, uzrasta od rodenja do navršene šeste godine, u 2007.godini je u okrugu registrovano ukupno 43087 dijagnoza u opsegu od I do XIX grupe i 7993 dijagnoza iz grupe XXI - Faktori koji uticu na zdravstveno stanje i korišcenje zdravstvene službe.
U užoj strukturi morbiditeta najcešce su bolesti organa za disanje, sa 25403 obolelih (59%), ali ova grupa nema veci socijalnomedicinski znacaj, jer su oboljenja kratkog toka i dobre prognoze. Od svih respitratornih oboljenja najcešca su akutna zapaljenja ždrela i krajnika (14962 obolele dece), koja ucestvuju u ukupnom morbiditetu sa 35%. Na drugom mestu po ucestalosti su bolesti uva i mastoidnog nastavka (10%), a zatim sledi grupa zaraznih i parazitarnih bolesti (visok udeo od 8,4%), te bolesti kože i potkožnog tkiva (5,5%) i grupa Simptomi, znaci i patološki klinicki i laboratorijski znaci (5%).
Zarazne i parazitarne bolesti u odnosu na 2006.godinu beleže porast broja dijagnoza za cak 44%, a u okviru grupe su najcešce dijagnoze variccella et herpes zoster (35% u grupi zaraznih i parazitarnih bolesti, a 3% u ukupnom morbiditetu) i druge virusne bolesti (42% u grupi). Ova grupa bolesti svakako ima veci socijalno-medicinski znacaj u uslovima kolektivnog boravka dece predškolskog uzrasta. U odnosu na 2006.godinu povecao se i udeo grupe XVIII , broj dijagnoza iz te grupe je veci za 60%, što može da ukazuje na nedovoljno preciznu dijagnostiku ili lošu evidenciju konacnih dijagnoza nakon dijagnostickih pretraga. NAPOMENA: U izveštajima morbiditeta uocen je razlicit pristup pedijatara pri odredivanju šifre kod zaraznih oboljenja gastrointestinalnog trakta. Tako u pojedinim domovima zdravlja gotovo da nema registrovanih infektivnih dijareja i gastroenteritisa, dok se u drugim registruju u više desetina slucajeva.

MORBIDITET REGISTROVAN U ZDR. ZAŠTITI ŠKOLSKE DECE I OMLADINE

U zdravstvenoj zaštiti školske dece i omladine u 2007. godini je u okrugu registrovano ukupno 41620 dijagnoza u opsegu grupa od I do XIX i 10431 dijagnoza iz grupe XXI - Faktori koji uticu na zdravstveno stanje i korišcenje zdravstvene službe.
Vodeca po ucestalosti je grupa bolesti organa za disanje, ukupno je obolelo 22310 (54%) školske dece uzrasta od 7 do 19 godina. Najcešce su akutna zapaljenja ždrela i krajnika (12490 obolelih, odnosno 30% u ukupnom morbiditetu). Na drugom mestu po ucestalosti su zarazne i parazitarne bolesti (8%), koje su u poslednjih 7 godina u porastu. Medu zaraznim oboljenjima najcešca podgrupa su "druge virusne bolesti", koje imaju udeo u ovoj grupi od 60%. Na trecem mestu je grupa Simptomi, znaci i patološki klinicki i laboratorijski nalazi sa ucešcem od oko 7%. Bolesti sistema za varenje, bolesti kože i potkožnog tkiva, kao i povrede i trovanja, ucestvuju u morbiditetu školske dece sa oko 5% za svaku grupu.

MORBIDITET REGISTROVAN U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ŽENA

U službama zdravstvene zaštite žena domova zdravlja SBO registrovano je ukupno 27647 dijagnoza od I do XXI grupe, od cega grupi XXI (Faktori koji uticu na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom) pripada 12413 (45%) dijagnoza. Posete žena u vezi sa kontracepcijom, trudnocom i posleporodajnim periodom se šifriraju šiframa iz XXI grupe, te stoga ona ucestvuje sa znacajnim udelom u ukupnom morbiditetu.
Najveci deo registrovanog morbiditeta pripada grupi: bolesti mokracno-polnog sistema, ukupno 13147 obolelih (47,6% u ukupnom morbiditetu), zatim grupa trudnoca, radanje i babinje (3%) i tumori (2,9%). Pet najcešcih dijagnoza kod žena u 2007. godini su iz grupe bolesti mokracno-polnog sistema: druga oboljenja polno-mokracnog puta, poremecaji menstruacije, druga zapaljenja ženskih karlicnih organa, druga zapaljenja vulve i vagine. Registruje se izvesni pad broja zapaljenja cerviksa u odnosu na prethodne dve godine (u 2005.god. registrovano je 2820 cervicitisa i ova dijagnoza je bila vodeca, a u 2007.god. 674).

MORBIDITET REGISTROVAN U STOMATOLOŠKOJ ZAŠTITI

Struktura morbiditeta u stomatološkoj zaštiti zavisna je od uzrasta korisnika.
U stomatološkoj zaštiti dece predškolskog uzrasta, tokom 2007.godine ukupno je registrovano 3747 dijagnoza, medu kojima je najcešci karijes zuba sa 1863 obolelih, što je udeo od oko 50%. Osim karijesa, kao najucestalijii se registruju poremecaji razvoja i nicanja zuba sa 760 obolelih (20%) i bolesti pulpe i tkiva vrha zuba sa 549 (15%) obolelih.
U stomatološkoj zaštiti školske dece i omladine, od ukupno 27363 postavljenih dijagnoza, karijes je zastupljen u 12958 (47%), poremecaji razvoja i nicanja zuba u 4514 slucajeva (16,5%), a bolesti pulpe i tkiva vrha zuba u 3091 (11%) obolelih.
U registrovanom morbiditetu kod odraslih, od ukupno 22744 stomatološke dijagnoze, najcešci su: bolesti pulpe i tkiva vrha zuba sa 7987 (35%) obolelih, karijes zuba sa 7683 (34%) i druge bolesti zuba i potpornog tkiva sa 4059 (19%) obolelih.

BOLNICKI MORBIDITET I MORTALITET U 2007.GODINI

Morbiditet i mortalitet u bolnicama se prati na osnovu prikupljenih i obradenih individualnih izveštaja o hospitalizacijama, o povredama, licima na rehabilitaciji, prijavama rodenja i prekida trudnoce. Osim procentualne strukture mortaliteta po uzroku umiranja znacajan indikator kvaliteta bolnicke zdravstvene zaštite su stope stacionarnog letaliteta, odnosno smrtnost od odredenih bolesti, na 1000 bolnicki lecenih od istih.
Prema podacima iz baze podataka za 2007.godinu, iz koje je uradena analiza stacionarnog morbiditeta i mortaliteta, ukupno je hospitalizovano 20014 lica, od kojih 1463 žena na porodajnom odeljenju i 724 zbog prekida trudnoce (ne smatraju se morbiditetom u užem smislu).

STRUKTURA UKUPNOG STACIONARNOG MORBIDITETA

Izuzimajuci porodaje i pobacaje, struktura ukupnog stacionarnog morbiditeta u Severnobanatskom okrugu, na osnovu 17830 zapisa u bazi hospitalizacija, je sledeca:

1. bolesti koštano-mišicnog sistema - ukupno 3338 lecenih lica, odnosno oko 19% (3038 u Banji Kanjiža, ostatak u drugim bolnicama u okrugu).

2. bolesti srca i krvnih sudova, ukupno 2680 ili 15% svih bolnicki lecenih lica. Najcešce dijagnoze su oboljenje srcanog mišica -kardiomiopatija i hronicne ishemijske bolesti srca, ukljucujuci anginu pektoris , a potom okluzivna bolest krvnih sudova mozga- Infarctus cerebri. Akutni infarkt miokarda ucestvuje sa 2% u ukupnom morbiditetu u bolnici. Bolnicki letalitet je najveci od krvarenja u strukturama mozga (50% umre tokom hospitalizacije), a zatim zbog cerebrovaskularne okluzije .

3. bolesti digestivnog sistema, 1889 lica, odnosno 11%. Najcešca su oboljenja žucne kese, preponska kila, pa ulkusna bolest želuca i duodenuma.

4. bolesti respiratornog sistema, 1428 lica ili 8%. Najcešca dijagnoza iz ove grupe bolesti je hronicno oboljenje krajnika i treceg krajnika, zatim hronicno opstruktivno oboljenje pluca i pneumonija .

5. tumori, 1179 ili sa ucešcem od 7%. Oko 70% su maligni tumori. Najucestaliji tumori su: karcinom pluca, lejomiom materice , karcinomi rektuma, dojke i kolona.

6. Sa oko 6% ucestvuju bolesti mokracno-polnog sistema (1074), povrede (1083), i duševne bolesti (997).

STACIONARNI LETALITET

Ukupan stacionarni letalitet opštih bolnica okruga je 4,6% u odnosu na ukupan broj hospitalizovanih, odnosno 5,2% ako se iskljuce hospitalizacije porodaja i prekida trudnoce. Od 17830 lecenih (bez porodaja i pobacaja) umrlo je tokom 2007.godine 925 bolesnika.

Rezultati ove analize ukazuju na potrebu implementacije sledecih mera:

1. Predominacija masovnih nezaraznih bolesti u strukturi oboljevanja i umiranja stanovništva Severnobanatskog okruga zahteva striktnu primenu Strategije i Programa integrisane preventivne zaštite od hronicnih nezaraznih bolesti, Programa zaštite stanovništva od šecerne bolesti, Programa preventivne stomatološke zaštite i Programa onkološke zaštite Republike Srbije, uz obezbedenje materijalnih resursa i jasno delegiranih zadataka za sprovodenje strategija i mera.

2. Ocuvanje i dalje unapredenje zdravlja najosetljivijih kategorija stanovništva - žena, dece, školske dece i omladine, zahteva dosledno sprovodenje mera utvrdenih Uredbom o zdravstvenoj zaštiti žena, dece, školske dece i studenata i Programa koji je sastavni deo Uredbe.


3. Demografska situacija je zabrinjavajuca, što zahteva sveobuhvatno sagledavanje problema s obzirom na kompleksnu deterministicku osnovu reproduktivnog ponašanja u savremenom društvu. Ovo treba da posluži kao osnova za predlog mogucih novih pravaca populacione politike.


4. Primarna zdravstvena zaštita težište svojih aktivnosti mora staviti na mere promocije zdravlja i prevencije bolesti. U sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, osim što su uradene redukcija i restruktuiranje bolnickih postelja u skladu sa propisima, potrebno je preduzeti i druge mere povecanja efikasnosti rada bolnica (dnevne bolnice, usavršavanje tehnologija, skracivanje preoperativnog tretmana, preoperativna dijagnostika u ambulantnim uslovima kada je moguca i drugo).