FINANSIJSKI PLAN ZA 2017.

  PRIHODI KONTO PLAN SPECIFIKACIJA
  KAMATE I OST.MEŠOVITI I NEOD. PRIH. 7411 41 tekući transf.od fizič.i pravnih lica, kamate
  PRIHOD OD IMOV.ZA IMAOCE POL.OSIG. 7414 295 naknada štete od osigur.društva
  PRIHODI OD PRODAJE USLUGA NA TRŽIŠ 7423 43,125 prihodi republ.organa i organizacija,sopstv.pr
  MEŠOVITI I NEODREĐ.PRIHODI 7451 653 prihodi od napl.suds.trošk.,mobil,upl.za tender
  PRIHODI OD RFZO 7811 24,489 prihod od matične filij.za izvršene usluge
  PRIHODI OD BUDŽETA 7911 29,725 prihodi od MZ,Opština Kikinda i Senta,APV
  UKUPNO PRIHODI   98,328  
  PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANS.IMOV. 8121 50 primanja od prodaje rashodov.opreme
  PRIMANJA OD PRODAJE FINANS.IMOV. 9216 120 primanja od otplate kredita zaposlenih
  UK.PRIHODI I PRIMANJA   98,498  
         
  RASHODI KONTO PLAN SPECIFIKACIJA
1. RASHODI ZA ZAPOSLENE ( 411-416 )      
  PLATE,DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 4110 47,510 neto plate i naknade zaposlenih
  SOCIJ. DOPR. NA TERET POSLODAVCA 4120 8,507 doprinosi za PIO, zdravstvo i nezaposlenost
  NAKNADE U NATURI 4130 480 novog.paketići,sportski i rekreacioni objekti
  SOCIJALNA DAVANJA 4140 985 bolovanja,otpremnine i pomoći
  NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA 4150 2,072 nakn.troškova za prevoz s posla na posao
  NAGRADE ZAPOSLENIMA 4160 430 jubilarne nagrade
  UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE 41 59,984  
         
2. STALNI TROŠKOVI ( 421 )      
  TROŠKOVI PLATNOG PROMETA 4211 210 trošk.pl.prometa i bankarske usluge
  ENERGETSKE USLUGE 4212 2,104 usluge za elekr.energiju, gas i centr.grejanje
  KOMUNALNE USLUGE 4213 463 usluge vodovoda i kanalizacije
  USLUGE KOMUNIKACIJA 4214 931 usl.telef.,interneta,pošt.markica i dostave
  TROŠKOVI OSIGURANJA 4215 385 usl.osig.opreme,zaposlenih, autokasko osig
  ZAKUP IMOVINE I OPREME 4216 24 zakup imovine i opreme
  OSTALI TROŠKOVI 4219 134 ostali nepomenuti troškovi
  UKUPNO STALNI TROŠKOVI 421 4,251  
         
3. TROŠKOVI PUTOVANJA ( 422 )      
  TROKOVI ISHRANE NA SL. PUTOV. 4221 478 trošk.dnevn.,prevoza i smeštaja na služ.put
  OSTALI TROŠKOVI SA KONTA 422 4229 8 ostali troškovi transporta
  UKUPNO TROŠKOVI PUTOVANJA 422 486  
  RASHODI KONTO PLAN SPECIFIKACIJA
4. USLUGE PO UGOVORU ( 423 )      
  ADMINISTRATIVNE   USLUGE 4231 620 računovods.usl ,usl.prevođ.i ost.admin.usl.
  KOMPJUTERSKE USLUGE 4232 1,582 usl.za izradu i održ.softvera i održ.računara
  USLUGE OBRAZ. I USAVR. ZAPOS.,KOTIZ. 4233 1,340 kotizacije, akreditacija i sertifikacija
  USLUGE INFORMISANJA 4234 47 usl.štamp.,objavljiv.oglasa i tendera
  STRUČNE USLUGE 4235 2,044 pravne usl.,naknade za čl.U.O.i isp.komisija
  USLUGE ZA DOMAĆ.I UGOSTITELJSTVO 4236 14 hemijsko čišćenje, ugostiteljske usluge
  REPREZENTACIJA I POKLONI 4237 385 reprezentacija i pokloni
  OSTALE OPŠTE USLUGE 4239 9 ostale usluge
  UKUPNO USLUGE PO UGOVORU 423 6,041  
         
5. SPECIJALIZOVANE USLUGE ( 424 )      
  POLJOPRIVREDNE USLUGE 4241 220 usluge po ugov.za čuvanje i održ.ovnova
  USLUGE OBRAZOVANJA, KULTURE I SP. 4242 20 usl.kulture,izvođ.kult.umetn.i estradnog prog
  MEDICINSKE USLUGE 4243 1,650 usl.javnog zdravstva,labor. I medicinske usl.
  OSTALE SPECIJAL.USLUGE 4249 128 ostale specijaliz.usluge
  OSTALE SPEC. PO UG. IZ GRUPE 424 424 56 usl.očuvanja životne sredine,geodetske usl
  UKUPNO SPECIJALIZOVANE USLUGE 424 2,074  
         
6. TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE(425)      
  POPRAVKE I ODRŽAVANJE ZGRADE 4251 430 sve usluge mater.i održavanja na objektu
  POPRAVKE I ODRŽAVANJE OPREME 4252 2,504 tekuće popravke i održavanje sve vrste opr.
  UKUPNO ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME 425 2,934  
         
7. TROŠKOVI MATERIJALA ( 426 )      
  ADMINISTRATIVNI MATERIJAL 4261 826 papiri,toneri,kanc.pribor imater.,unif.i obuća
  MATERIJALI ZA POLJOPRIVREDU 4262 220 hrana za životinje
  MATERIJALI ZA OBRAZOVANJE 4263 304 stručna literatura za potrebe zaposlenih
  MATERIJALI ZA PREV. SRED. 4264 1,500 gorivo,ulja i maziva i ost.mater.za prev.sred.
  MATER.ZA OČUVANJE ŽIV.SREDINE 4265 20 ostali materij.za očuvanje životne sredine
  MATERIJALI ZA OBRAZOV.KULTURU 4266 16 materijali za obraz.,kulturu i sport
  MEDICINSKI I LABORATORIJSKI MATER. 4267 10,245 materij.za labor.i medic.testove i ostalo
  MATERIJALI ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE 4268 513 mater.za održav.higijene,inventar hig.,voda
  MATERIJALI ZA POSEBNE NAMENE 4269 209 rezervni delovi,alat i inventar i ostalo
  UKUPNO TROŠKOVI MATERIJALA 426 13,853  

 

  RASHODI KONTO PLAN SPECIFIKACIJA
8. POREZI I KAMATE ( 441 i 482 )      
  KAMATE 441 7 otplata kamata domaćim finans.instit.
  PRATEĆI TROŠK.ZADUŽIVANJA 444 3 negativne kursne razlike, kazne i sl.
  POREZI, TAKSE I REGISTRACIJA VOZILA 482 275 registracija vozila,porezi, sudske takse
  NOVČANE KAZNE PO REŠ.SUDOVA 483 760 novčane kazne po rešenju sudova
  UKUPNO KAMATE I TAKSE 441-483 1,045  
         
9. IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU      
  IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE 5112 5,564 rekonstrukcija , dogradnja, izgradnja objekta
  PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 5114 120 izrada proj.dokument.stanja elektroinstalacija
  NABAVKA ADMINISTRATIVNE OPREME 5122 412 nameštaj,računarska oprema.klima uređ.
  NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME 5125 1,734 medicinska i laboratorijska oprema-aparati
  UKUPNO IZDACI ZA NAB.NEFINANS.IMOV   7,830  
         
  UKUPNO RASHODI I IZDACI      
      98,498  

 

NAPOMENA: Na sednici U.O. Dana 24.03.2016.doneta je odluka da se neraspoređeni višak prihoda u 2015.god. u iznosu od 10.166.101,20din. i neutrošena sredstva amortizacije iz 2014. godine u iznosu od 1.987.120,79 dinara opredele za pokriće izdataka poslova izgradnje poslovne zgrade, što znači da ukupno rezervisana sredstva iz ranijih godina za ove namene iznose 12.153.221,99 dinara.

 

PRILOG 1. UZ FINANSIJSKI PLAN ZA 2017. godinu      
       
Na zahtev Predsednika Upravnog odbora , dostavljam Obrazloženje uz stavku 4.Finans.plana za 2017.godinu , a      
odnosi se na konto USLUGE PO UGOVORU.      
U okviru ove grupe konta možemo raščlaniti sledeće ekon.kategorije:      
       
Konto 4231-Administrativne usluge-za računovodstv. poslove po ugovoru o privr.i povr.poslovima oko 620.000 din      
       
Konto 4232- Kompjuterske usluge - usluge za izradu i održavanje softvera ( YU TEAM) oko   400.000 dinara      
                                                   ostale kompjut.usluge po ugovoru o delu ( Demeč) oko 1.070.000 dinara      
                                                   elektr.baza -paket "Moje nabavke"       oko               36.000 dinara      
                                                   elektronska baza propisa "Profi sistem"               45.000 dinara      
                                                   usluge za održav.softvera-legalizacija oko               31.000 dinara      
___________________________________________________________________________________________      
Ukupno za kompjuterske usluge:                                                                        1.582.000 dinara      

 

  Konto 4233- Usluge obrazovanja i usavrš. zaposl.-usluge akred.,održav.akred.i sertifikacije oko 750.000 dinara      
                                                                           troškovi školarine za specijalizanta   oko     130.000 
                                                                   troškovi kotizacija  troškovi kotizacija oko 210.000 dinara           
    troškovi zaposl.za obuku za novi standard oko 250.000 dinara    
  __________________________________________________________________________________________      
  Ukupno za usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih :                          1.340.000 dinara      
         
  Konto 4235- Stručne usluge          - pravne usluge po ugov.o privr.i povr.poslovima oko 900.000 dinara      
                                                       advokatske usluge-zastupanje pred sudom oko 350.000 dinara      
                                                       naknade za članove Upravnog odbora oko 450.000 dinara      
                                                       naknade za članove ispitne komisije   oko 260.000 dinara      
                                                       naknade za spoljne nadzornike po Programu O.I. Oko 84.000 dinara      
  _______________________________________________________________________________________      
  Ukupno za stručne usluge:                                                                          2.044.000 dinara