FINANSIJSKI PLAN ZA 2016.

 

  PRIHODI KONTO PLAN SPECIFIKACIJA
  KAMATE I OST.MEŠOVITI I NEOD. PRIH. 7411 65 tekući transf.od fizič.i pravnih lica, kamate
  PRIHODI OD PRODAJE USLUGA NA TRŽIŠ 7423 42,882 prihodi republ.organa i organizacija,sopstv.pr
  MEŠOVITI I NEODREĐ.PRIHODI 7451 865 prrihodi od osig.društ.,uplata za tender,mob
  PRIHODI OD RFZO 7811 22,900 prihod od matične filij.za izvršene usluge
  PRIHODI OD BUDŽETA 7911 28,968 prihodi od MZ,Opština Kikinda i Senta,APV
  UKUPNO PRIHODI   95,680  
  PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANS.IMOV. 8121 50 primanja od prodaje rashodov.opreme
  PRIMANJA OD PRODAJE FINANS.IMOV. 9216 115 primanja od otplate kredita zaposlenih
  UK.PRIHODI I PRIMANJA   95,845  
         
  RASHODI KONTO PLAN SPECIFIKACIJA
1. RASHODI ZA ZAPOSLENE ( 411-416 )      
  PLATE,DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 4110 46,302 neto plate i naknade zaposlenih
  SOCIJ. DOPR. NA TERET POSLODAVCA 4120 8,322 doprinosi za PIO, zdravstvo i nezaposlenost
  NAKNADE U NATURI 4130 480 novog.paketići,sportski i rekreacioni objekti
  SOCIJALNA DAVANJA 4140 260 bolovanja,otpremnine i pomoći
  NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA 4150 1,961 nakn.troškova za prevoz s posla na posao
  NAGRADE ZAPOSLENIMA 4160 618 jubilarne nagrade
  UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE 41 57,943  
         
2. STALNI TROŠKOVI ( 421 )      
  TROŠKOVI PLATNOG PROMETA 4211 210 trošk.pl.prometa i bankarske usluge
  ENERGETSKE USLUGE 4212 2,055 usluge za elekr.energiju, gas i centr.grejanje
  KOMUNALNE USLUGE 4213 405 usluge vodovoda i kanalizacije
  USLUGE KOMUNIKACIJA 4214 901 usl.telef.,interneta,pošt.markica i dostave
  TROŠKOVI OSIGURANJA 4215 426 usl.osig.opreme,zaposlenih, autokasko osig
  ZAKUP IMOVINE I OPREME 4216 30 zakup imovine i opreme
  OSTALI TROŠKOVI 4219 112 ostali nepomenuti troškovi
  UKUPNO STALNI TROŠKOVI 421 4,139  
         
3. TROŠKOVI PUTOVANJA ( 422 )      
  TROKOVI ISHRANE NA SL. PUTOV. 4221 478 trošk.dnevn.,prevoza i smeštaja na služ.put
  OSTALI TROŠKOVI SA KONTA 422 4229 8 ostali troškovi transporta
  UKUPNO TROŠKOVI PUTOVANJA 422 486  
  RASHODI KONTO PLAN SPECIFIKACIJA
4. USLUGE PO UGOVORU ( 423 )      
  ADMINISTRATIVNE   USLUGE 4231 784 usl.prevođenja,sekret.usluge,ost.admin.usl.
  KOMPJUTERSKE USLUGE 4232 1,243 usl.za izradu i održ.softvera i održ.računara
  USLUGE OBRAZ. I USAVR. ZAPOS.,KOTIZ. 4233 1,002 kotizacije, akreditacija i sertifikacija
  USLUGE INFORMISANJA 4234 94 usl.štamp.,objavljiv.oglasa i tendera
  STRUČNE USLUGE 4235 1,894 pravne usl.,naknade za čl.U.O.i isp.komisija
  USLUGE ZA DOMAĆ.I UGOSTITELJSTVO 4236 13 hemijsko čišćenje, ugostiteljske usluge
  REPREZENTACIJA I POKLONI 4237 385 reprezentacija i pokloni
  OSTALE OPŠTE USLUGE 4239 9 ostale usluge
  UKUPNO USLUGE PO UGOVORU 423 5,424  
         
5. SPECIJALIZOVANE USLUGE ( 424 )      
  POLJOPRIVREDNE USLUGE 4241 240 usluge po ugov.za čuvanje i održ.ovnova
  USLUGE OBRAZOVANJA, KULTURE I SP. 4242 20 usl.kulture,izvođ.kult.umetn.i estradnog prog
  MEDICINSKE USLUGE 4243 828 usl.javnog zdravstva,labor. I medicinske usl.
  OSTALE SPECIJAL.USLUGE 4249 130 ostale specijaliz.usluge
  OSTALE SPEC. PO UG. IZ GRUPE 424 424 80 usl.očuvanja životne sredine,geodetske usl
  UKUPNO SPECIJALIZOVANE USLUGE 424 1,298  
         
6. TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE(425)      
  POPRAVKE I ODRŽAVANJE ZGRADE 4251 915 sve usluge mater.i održavanja na objektu
  POPRAVKE I ODRŽAVANJE OPREME 4252 2,361 tekuće popravke i održavanje sve vrste opr.
  UKUPNO ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME 425 3,276  
         
7. TROŠKOVI MATERIJALA ( 426 )      
  ADMINISTRATIVNI MATERIJAL 4261 995 papiri,toneri,kanc.pribor imater.,unif.i obuća
  MATERIJALI ZA POLJOPRIVREDU 4262 260 hrana za životinje
  MATERIJALI ZA OBRAZOVANJE 4263 266 stručna literatura za potrebe zaposlenih
  MATERIJALI ZA PREV. SRED. 4264 1,600 gorivo,ulja i maziva i ost.mater.za prev.sred.
  MATER.ZA OČUVANJE ŽIV.SREDINE 4265 20 ostali materij.za očuvanje životne sredine
  MATERIJALI ZA OBRAZOV.KULTURU 4266 16 materijali za obraz.,kulturu i sport
  MEDICINSKI I LABORATORIJSKI MATER. 4267 9,986 materij.za labor.i medic.testove i ostalo
  MATERIJALI ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE 4268 588 mater.za održav.higijene,inventar hig.,voda
  MATERIJALI ZA POSEBNE NAMENE 4269 196 rezervni delovi,alat i inventar i ostalo
  UKUPNO TROŠKOVI MATERIJALA 426 13,927  
         
         
  RASHODI KONTO PLAN SPECIFIKACIJA
8. POREZI I KAMATE ( 441 i 482 )      
  KAMATE 441 8 otplata kamata domaćim finans.instit.
  PRATEĆI TROŠK.ZADUŽIVANJA 444 3 negativne kursne razlike, kazne i sl.
  POREZI, TAKSE I REGISTRACIJA VOZILA 482 297 registracija vozila,porezi, sudske takse
  NOVČANE KAZNE PO REŠ.SUDOVA 483 165 novčane kazne po rešenju sudova
  UKUPNO KAMATE I TAKSE 441-483 473  
         
9. IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU      
  ADAPTACIJA,KAPITALNO ODRŽAVANJE 5113 7,220 rekonstrukcija , dogradnja, izgradnja objekta
  PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 5114 500 izrada proj.dokument.stanja elektroinstalacija
  NABAVKA ADMINISTRATIVNE OPREME 5122 589 nameštaj,računarska oprema.klima uređ.
  NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME 5125 544 medicinska i laboratorijska oprema-aparati
  KULTIVISANA IMOVINA- KUPOV.OVNA 5141 26 nabavka ovnova radi uzim.krvi za analizu
  UKUPNO IZDACI ZA NAB.NEFINANS.IMOV.   8,879  
         
  UKUPNO RASHODI I IZDACI      
      95,845  
         
         
  Kikinda, Sastavio:   Odobrio:
    Načelnik EFO   Direktor
         
         
         
         
         
  Usvojeno na sednici Upravnog odbora:     Predsednik Upravnog odbora