Finansijski plan 2014. - 2016. RFZO

{slider Prihodi 2014.|closed}
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО              
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД              
Јована Мариновића 2              
               
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2014. ГОДИНУ - ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
               
ФИЛИЈАЛА: 03 КИКИНДА              
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00203009 ЗЈЗ КИКИНДА              
               
(у 000 динара)
ОП Ек. Класифи-кација Опис Укупно Из Буџета Од ООСО Донације Из осталих извора-сопствени приходи
1 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7 8
5001   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5104) 92.524 28.883 20.315 0 43.326
5002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097 + 5101) 92.524 28.883 20.315 0 43.326
5057 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5064) 0 0 0 0 0
5058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060) 0        
5061 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5063) 0        
5064 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5065 + 5066) 0        
5067 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (5068 + 5075 + 5080 + 5087 + 5090) 43.326 0 0 0 43.326
5068 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5069 до 5074) 0        
5075 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5076 до 5079) 42.050       42.050
5080 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5081 до 5086) 0        
5087 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5088 + 5089) 0        
5090 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091) 1.276       1.276
5092 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5093 + 5095) 2.078 1.731 347 0 0
5093 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5094) 1.943 1.615 328    
5095 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5096) 135 116 19    
5097 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5098) 19.968 0 19.968 0 0
5098 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5099 + 5100) 19.968   19.968    
5101 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5102) 27.152 27.152 0 0 0
5102 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5103) 27.152 27.152      
5104 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5105 + 5112 + 5119 + 5122) 0 0 0 0 0
5105 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5106 + 5108 + 5110) 0 0 0 0 0
5106 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5107) 0        
5108 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5109) 0   0    
5110 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5111) 0   0    
5112 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5113 + 5115 + 5117) 0 0 0 0 0
5113 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5116) 0        
5115 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5118) 0        
5117 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5130 + 5149) 94 0 0 0 94
5129 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5131 + 5141) 0 0 0 0 0
5130 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5132 до 5140) 0        
5131 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5150 + 5160) 94 0 0 0 94
5149 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5151 до 5159) 94       94
5150   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5129) 92.618 28.883 20.315 0 43.420


{slider Rashodi 2014.}

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО              
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД              
Јована Мариновића 2              
               
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2014. ГОДИНУ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
               
ФИЛИЈАЛА: 03 КИКИНДА              
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00203009 ЗЈЗ КИКИНДА              
               
(у 000 динара)
ОП Ек. Класифи-кација Опис Укупно Из. Буџета Од ООСО Донације Из осталих извора-сопствени приходи
1 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7 8
5170   ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5171 + 5339) 92.618 28.883 20.315 0 43.420
5171 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172 + 5194 + 5239 + 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322) 90.676 28.883 20.315 0 41.478
5172 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190 + 5192) 65.486 25.946 20.315 0 19.225
5173 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5174) 51.603 24.215 19.968   7.420
5175 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 5178) 9.208       9.208
5179 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180) 278       278
5181 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5182 до 5185) 2.078 1.731 347   0
5186 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5187) 2.015       2.015
5188 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5189) 304       304
5194 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229) 23.009 2.937 0 0 20.072
5195 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 5202) 4.402       4.402
5203 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до 5208) 408       408
5209 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 5217) 2.601       2.601
5218 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5219 до 5225) 870       870
5226 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5227 + 5228) 2.350       2.350
5229 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238) 12.378 2.937     9.441
5239 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5240 + 5244 + 5246 + 5248 + 5252) 1.920 0 0 0 1.920
5240 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5241 до 5243) 1.920       1.920
5244 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5245) 0        
5248 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5249 до 5251) 0        
5252 435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5253) 0        
5254 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5255 + 5265 + 5272 + 5274) 16 0 0 0 16
5255 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5256 до 5264) 16       16
5274 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5275 до 5277) 0        
5291 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ(5292 + 5295 + 5298 + 5301 + 5304) 0 0 0 0 0
5304 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5305 + 5306) 0        
5322 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335 + 5337) 245 0 0 0 245
5323 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324 + 5325) 0        
5326 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5327 до 5329) 245       245
5330 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5331) 0        
5332 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 + 5334) 0        
5339 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5340 + 5362 + 5371 + 5374 + 5382) 1.942 0 0 0 1.942
5340 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (5341 + 5346 + 5356 + 5358 + 5360) 1.942 0 0 0 1.942
5341 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5342 до 5345) 0        
5346 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5347 до 5355) 1.942       1.942
5356 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5357) 0        
5360 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361) 0        
5362 520000 ЗАЛИХЕ (5363 + 5365 + 5369) 0 0 0 0 0
5365 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5366 до 5368) 0        
5369 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5370) 0        
5382 550000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5383) 0 0 0 0 0
5383 551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5384) 0        
5385 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5386 + 5409) 0 0 0 0 0
5386 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5387 + 5397 + 5405 + 5407) 0 0 0 0 0
5387 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5388 до 5396) 0        
5407 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5408) 0        
5409 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5410 + 5420 + 5429) 0 0 0 0 0
5410 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5411 до 5419) 0        
5431   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5170 + 5385) 92.618 28.883 20.315 0 43.420

{slider Prihodi 2015.}

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО              
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД              
Јована Мариновића 2              
               
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2015. ГОДИНУ - ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
               
ФИЛИЈАЛА: 03 КИКИНДА              
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00203009 ЗЈЗ КИКИНДА              
               
(у 000 динара)
ОП Ек. Класифи-кација Опис Укупно Из Буџета Од ООСО Донације Из осталих извора-сопствени приходи
1 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7 8
5001   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5104) 93.865 29.074 20.529 0 44.262
5002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097 + 5101) 93.865 29.074 20.529 0 44.262
5057 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5064) 0 0 0 0 0
5058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060) 0        
5061 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5063) 0        
5064 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5065 + 5066) 0        
5067 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (5068 + 5075 + 5080 + 5087 + 5090) 44.262 0 0 0 44.262
5068 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5069 до 5074) 0        
5075 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5076 до 5079) 42.986       42.986
5080 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5081 до 5086) 0        
5087 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5088 + 5089) 0        
5090 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091) 1.276       1.276
5092 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5093 + 5095) 2.172 1.809 363 0 0
5093 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5094) 2.031 1.688 343    
5095 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5096) 141 121 20    
5097 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5098) 20.166 0 20.166 0 0
5098 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5099 + 5100) 20.166   20.166    
5101 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5102) 27.265 27.265 0 0 0
5102 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5103) 27.265 27.265      
5104 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5105 + 5112 + 5119 + 5122) 0 0 0 0 0
5105 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5106 + 5108 + 5110) 0 0 0 0 0
5106 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5107) 0        
5108 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5109) 0   0    
5110 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5111) 0   0    
5112 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5113 + 5115 + 5117) 0 0 0 0 0
5113 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5116) 0        
5115 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5118) 0        
5117 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5130 + 5149) 96 0 0 0 96
5129 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5131 + 5141) 0 0 0 0 0
5130 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5132 до 5140) 0        
5131 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5150 + 5160) 96 0 0 0 96
5149 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5151 до 5159) 96       96
5150   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5129) 93.961 29.074 20.529 0 44.358


{slider Rashodi 2015.}

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО              
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД              
Јована Мариновића 2              
               
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2015. ГОДИНУ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
               
ФИЛИЈАЛА: 03 КИКИНДА              
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00203009 ЗЈЗ КИКИНДА              
               
(у 000 динара)
ОП Ек. Класифи-кација Опис Укупно Из. Буџета Од ООСО Донације Из осталих извора-сопствени приходи
1 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7 8
5170   ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5171 + 5339) 93.961 29.074 20.529 0 44.358
5171 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172 + 5194 + 5239 + 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322) 91.981 29.074 20.529 0 42.378
5172 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190 + 5192) 66.434 26.086 20.529 0 19.819
5173 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5174) 52.349 24.277 20.166   7.906
5175 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 5178) 9.288       9.288
5179 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180) 280       280
5181 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5182 до 5185) 2.172 1.809 363    
5186 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5187) 2.035       2.035
5188 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5189) 310       310
5194 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229) 23.322 2.988 0 0 20.334
5195 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 5202) 4.502       4.502
5203 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до 5208) 412       412
5209 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 5217) 2.601       2.601
5218 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5219 до 5225) 870       870
5226 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5227 + 5228) 2.350       2.350
5229 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238) 12.587 2.988     9.599
5239 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5240 + 5244 + 5246 + 5248 + 5252) 1.955 0 0 0 1.955
5240 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5241 до 5243) 1.955       1.955
5244 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5245) 0        
5248 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5249 до 5251) 0        
5252 435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5253) 0        
5254 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5255 + 5265 + 5272 + 5274) 17 0 0 0 17
5255 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5256 до 5264) 17       17
5274 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5275 до 5277) 0        
5291 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ(5292 + 5295 + 5298 + 5301 + 5304) 0 0 0 0 0
5304 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5305 + 5306) 0        
5322 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335 + 5337) 253 0 0 0 253
5323 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324 + 5325) 0        
5326 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5327 до 5329) 253       253
5330 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5331) 0        
5332 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 + 5334) 0        
5339 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5340 + 5362 + 5371 + 5374 + 5382) 1.980 0 0 0 1.980
5340 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (5341 + 5346 + 5356 + 5358 + 5360) 1.980 0 0 0 1.980
5341 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5342 до 5345) 0        
5346 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5347 до 5355) 1.980       1.980
5356 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5357) 0        
5360 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361) 0        
5362 520000 ЗАЛИХЕ (5363 + 5365 + 5369) 0 0 0 0 0
5365 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5366 до 5368) 0        
5369 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5370) 0        
5382 550000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5383) 0 0 0 0 0
5383 551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5384) 0        
5385 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5386 + 5409) 0 0 0 0 0
5386 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5387 + 5397 + 5405 + 5407) 0 0 0 0 0
5387 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5388 до 5396) 0        
5407 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5408) 0        
5409 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5410 + 5420 + 5429) 0 0 0 0 0
5410 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5411 до 5419) 0        
5431   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5170 + 5385) 93.961 29.074 20.529 0 44.358


{slider Prihodi 2016.}

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО              
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД              
Јована Мариновића 2              
               
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016. ГОДИНУ - ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
               
ФИЛИЈАЛА: 03 КИКИНДА              
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00203009 ЗЈЗ КИКИНДА              
               
(у 000 динара)
ОП Ек. Класифи-кација Опис Укупно Из Буџета Од ООСО Донације Из осталих извора-сопствени приходи
1 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7 8
5001   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5104) 95.742 29.655 20.939 0 45.148
5002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097 + 5101) 95.742 29.655 20.939 0 45.148
5057 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5064) 0 0 0 0 0
5058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060) 0        
5061 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5063) 0        
5064 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5065 + 5066) 0        
5067 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (5068 + 5075 + 5080 + 5087 + 5090) 45.148 0 0 0 45.148
5068 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5069 до 5074) 0        
5075 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5076 до 5079) 43.846       43.846
5080 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5081 до 5086) 0        
5087 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5088 + 5089) 0        
5090 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091) 1.302       1.302
5092 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5093 + 5095) 2.215 1.845 370 0 0
5093 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5094) 2.072 1.722 350    
5095 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5096) 143 123 20    
5097 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5098) 20.569 0 20.569 0 0
5098 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5099 + 5100) 20.569   20.569    
5101 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5102) 27.810 27.810 0 0 0
5102 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5103) 27.810 27.810      
5104 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5105 + 5112 + 5119 + 5122) 0 0 0 0 0
5105 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5106 + 5108 + 5110) 0 0 0 0 0
5106 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5107) 0        
5108 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5109) 0   0    
5110 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5111) 0   0    
5112 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5113 + 5115 + 5117) 0 0 0 0 0
5113 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5116) 0        
5115 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5118) 0        
5117 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5130 + 5149) 97 0 0 0 97
5129 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5131 + 5141) 0 0 0 0 0
5130 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5132 до 5140) 0        
5131 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5150 + 5160) 97 0 0 0 97
5149 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5151 до 5159) 97       97
5150   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5129) 95.839 29.655 20.939 0 45.245


{slider Rashodi 2016.}

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО              
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД              
Јована Мариновића 2              
               
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016. ГОДИНУ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
               
ФИЛИЈАЛА: 03 КИКИНДА              
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00203009 ЗЈЗ КИКИНДА              
               
(у 000 динара)
ОП Ек. Класифи-кација Опис Укупно Из. Буџета Од ООСО Донације Из осталих извора-сопствени приходи
1 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7 8
5170   ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5171 + 5339) 95.839 29.655 20.939 0 45.245
5171 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172 + 5194 + 5239 + 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322) 93.819 29.655 20.939 0 43.225
5172 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190 + 5192) 67.762 26.607 20.939 0 20.216
5173 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5174) 53.395 24.762 20.569   8.064
5175 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 5178) 9.474       9.474
5179 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180) 286       286
5181 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5182 до 5185) 2.215 1.845 370    
5186 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5187) 2.076       2.076
5188 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5189) 316       316
5194 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229) 23.788 3.048 0 0 20.740
5195 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 5202) 4.592       4.592
5203 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до 5208) 420       420
5209 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 5217) 2.653       2.653
5218 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5219 до 5225) 887       887
5226 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5227 + 5228) 2.397       2.397
5229 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238) 12.839 3.048     9.791
5239 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5240 + 5244 + 5246 + 5248 + 5252) 1.994 0 0 0 1.994
5240 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5241 до 5243) 1.994       1.994
5244 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5245) 0        
5248 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5249 до 5251) 0        
5252 435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5253) 0        
5254 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5255 + 5265 + 5272 + 5274) 17 0 0 0 17
5255 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5256 до 5264) 17       17
5274 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5275 до 5277) 0        
5291 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ(5292 + 5295 + 5298 + 5301 + 5304) 0 0 0 0 0
5304 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5305 + 5306) 0        
5322 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335 + 5337) 258 0 0 0 258
5323 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324 + 5325) 0        
5326 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5327 до 5329) 258       258
5330 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5331) 0        
5332 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 + 5334) 0        
5339 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5340 + 5362 + 5371 + 5374 + 5382) 2.020 0 0 0 2.020
5340 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (5341 + 5346 + 5356 + 5358 + 5360) 2.020 0 0 0 2.020
5341 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5342 до 5345) 0        
5346 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5347 до 5355) 2.020       2.020
5356 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5357) 0        
5360 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361) 0        
5362 520000 ЗАЛИХЕ (5363 + 5365 + 5369) 0 0 0 0 0
5365 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5366 до 5368) 0        
5369 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5370) 0        
5382 550000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5383) 0 0 0 0 0
5383 551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5384) 0        
5385 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5386 + 5409) 0 0 0 0 0
5386 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5387 + 5397 + 5405 + 5407) 0 0 0 0 0
5387 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5388 до 5396) 0        
5407 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5408) 0        
5409 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5410 + 5420 + 5429) 0 0 0 0 0
5410 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5411 до 5419) 0        
5431   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5170 + 5385) 95.839 29.655 20.939 0 45.245

 

{/sliders}