Систем управљања квалитетом (QMS)

NataNoviSmala

Системом руководи мр сци фармације дипл.инг. Наташа Ђукић специјалиста санитарне хемије, специјалиста за менаџмент у здравству professional master. Контакт телефон: 0230/ 434-788 локал 111.
Завод за јавно здравље Кикинда је здравствена установа која се бави превентивном делатношћу, прати и истражује здравствено стање и здравствену културу становништва Севернобанатског округа, стање и квалитет животне средине, узроке појава и ширења заразних и других болести социјално-медицинског значаја, прати организацију, рад и развој здравствене службе и предузима одговарајуће мере у циљу заштите и унапређења здравља људи.
Квалитет услуга је основни фактор успеха установе стога је ЗЗЈЗ Кикинда успоставио, документовао, примењује и одржава систем управљања квалитетом.

 

evrocert.jpg                                           qAustria.png     iqNet.jpg

 

1. ЗЗЈЗ Кикинда поседује Сертификат којим се потврђује да је систем менаџмента квалитетом усаглашен са захтевима SRPS ISO 9001: 2015. Обим сертификације: пружање услуга из области јавног здравља; ЕАЦ област: 38.
2. ЗЗЈЗ Кикинда поседује Сертификат којим се потврђује да је систем менаџмента квалитетом усаглашен са захтевима Quality managment system complying with the requirements of standard ISO 9001: 2015

ATS

 3. Поседује Сертификат о акредитацији којим се потврђује да Завод за јавно здравље Кикинда акредитациони број 01-271 задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 те је компетентна лабораторија за обављање послова испитивања специфицираних Решењем о утврђеном обиму акредитације.
Комплетан обим акредитације може се преузети директно са сајта Акредитационог тела Србије. Наш акредитациони број је 01-271 који је довољно укуцати на претраживачу акредитованих тела за оцењивање усаглашености на сајту АТС-а и преузети обим акредитације. Акредитација Завода за јавно здравље Кикинда се одржава од 2009 године и представља најбољи показатељ и доказ компетентности наших лабораторија за испитивање у наведеним областима испитивања.

Успостављањем Система управљања квалитетом сагласно стандарду SRPS ISO 9001:2015, усвајањем Политике квалитета и акредитовањем Лабораторијских испитивања ЗЗЈЗ Кикинда- одељења лабораторијског испитивања и одељења за санитарну микробиологију према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006, Завод за јавно здравље Кикинда жели да буде међу водећим превентивним здравственим установама у Србији у обављању:
- физичко-хемијских испитивања воде-(вода за пиће, флаширана вода за пиће, изворска, минерална и стона вода, подземне воде, површинске воде, отпадна вода, базенске и воде за рекреацију, вода за дијализу, прећишћене воде за пиће, котловске воде),
- физичко-хемијских испитивања амбијенталног ваздуха – Имисија и аероседимента,
- мерења нивоа буке у животној средини,
- микробиолошког испитивања воде,
- микробиолошког испитивања брисева узорака са површина који долазе у контакт са храном и опремом

Активности Завода произилазе из законом утврђених циљева и задатака које спроводе 58 запослених, мултидисциплинарно и тимски, кроз делатности појединих центара. Своју опредељеност ка сталном развоју и унапређењу система управљања квалитетом запослени у Заводу исказују доследном применом Политике квалитета као и реализацијом постављених циљева. Задовољству корисника услуга и квалитету пружених услуга у Заводу за јавно здравље Кикинда посвећује се велика пажња.