Kvalitet vode Kikinda IV - 2019.

Tokom APRILA meseca uzorkovano je 75 uzoraka vode za piće u Opštini Kikinda od kojih 45 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 11,11% neispravnih uzoraka za grad, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (2,22%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 16,6% i viši je u odnosu na prethodni mesec (12,9%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 4,44% zbog aetrobnih mezofilnih bakterija (AMB), 4,44% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) i 2,22% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 40 % AMB, 40 % PA, 20% SF), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti, i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. U selima je 16,6% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, (struktura: 100% AMB) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti, ali je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini Kikinda je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, dok je u 17,77% uzoraka bila povećana elektroprovodljivost. U selima je povećan utrošak KMnO4 i boja u svim uzorcima, u 80,0%, bila je povećana koncentracija amonijaka, a u 3,33% uzoraka povećana je bila koncemtracija gvožđa. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.31 mg/l, a u selima 23,28 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.21 mg/l, a u selima 1.18 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.9CoPt skale, a u selima 29,5 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te  broj neispravnih uzoraka nije zadovoljavajući u gradu i u selima, sa aspekta preporuka SZO.

                          HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC   APRIL 2019.   godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

45

45

100

KMnO4, NH3, boja, Ec

45

5

11,11

*

sela

30

30

100

KMnO4, NH3, boja , Fe

30

5

16,66

Novi Kneže-

vac

grad

8

0

0

 

8

0

0

sela

19

3

15,78

NH3

19

0

0

Čoka

grad

5

3

60,00

KMnO4

5

3

60,00

sela

28

20

71,42

KMnO4, NH3,boja,Fe

28

1

3,57

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja,

14

0

0

sela

6

6

100

Boja, Fe, Mn,

6

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec

4

0

0

MZ sela

9

9

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

9

2

22,22

Kanjiža

grad

4

0

0

 

4

0

0

sela

19

9

47,36

Fe,  boja

19

0

0

Ukupno:

199

151

75,87

 

199

16

8,04


*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: 0  
Kikinda sela bunari: 0    
Kikinda grad mreža: AMB 2, Pseudomonas aeruginosa 2, Streptokok fekalnog porekla 1        
Kikinda sela mreža: AMB 5                
Novi Kneževac grad bunari:0            
Novi Kneževac sela bunari: 0            
Novi Kneževac grad mreža: 0            
Novi Kneževac sela mreža: 0            
Čoka grad bunari: AMB 1                
Čoka sela bunari:    0                
Čoka grad mreža:     AMB 2                
Čoka sela mreže:    Streptokok fekalnog porekla 1
Senta grad bunari:0
Senta grad mreža:0
Senta selo bunari:0
Senta selo mreža:0
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:/
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari: 0
Ada MZ sela mreža: AMB 2
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: 0
Kanjiža sela mreža: 0