Kvalitet vode Kikinda III - 2019.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE

MESEC  MART 2019.  godine

 

Tokom MARTA meseca uzorkovano je 116 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 45 u gradu Kikindi i 31 u selima Opštine.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 2,22% neispravnih uzoraka za grad, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (10,29%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 12,9% i niži je u odnosu na prethodni mesec (14,58%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 2,2 % zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (struktura: 100 % PA), što je zadovoljavajući procenat neispravnosti, ali nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. U selima je 9,67 % uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, a 3,22% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA), (struktura: 75% AMB i 25% PA) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija) , povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, dok je u 13,33% uzoraka bila povećana elektroprovodljivost. U selima je povećan utrošak KMnO4 i boja u svim uzorcima, a u 87,09%, bila je povećana koncentracija amonijaka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.98 mg/l, a u selima 23,05 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.124 mg/l, a u selima 1.24 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.89ºCoPt skale, a u selima 28,87 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te broj neispravnih uzoraka u gradu zadovoljavajući, dok u selima nije zadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

45

45

100

KMnO4, NH3, boja, Ec

45

1

2,22

*

sela

31

31

100

KMnO4, NH3, boja

31

4

12,9

Novi Kneže-

vac

grad

8

2

25,00

NH3

8

0

0

sela

20

3

15,00

NH3, Fe, boja

20

1

5,00

Čoka

grad

5

5

100

KMnO4, boja, As

5

1

20,00

sela

28

28

100

KMnO4, NH3,boja, As,rezid.hlor

28

3

10,71

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja, Ec

14

0

0

sela

3

3

100

Boja, Fe, Mn, mutnoća

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec

4

1

25,00

MZ sela

9

9

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

9

1

11,11

Kanjiža

grad

4

1

25,00

NH3

4

0

0

sela

19

7

36,84

Fe, boja, NH3

19

0

0

Ukupno:

198

160

80,8

 

198

12

6,06

 

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

 

Kikinda grad bunari: 0

Kikinda sela bunari: AMB 1

Kikinda grad mreža: Pseudomonas aeruginosa 1

Kikinda sela mreža: AMB 2, Pseudomonas aeruginosa 1

Novi Kneževac grad bunari:0

Novi Kneževac sela bunari: Streptokok fekalnog porekla 1

Novi Kneževac grad mreža: 0

Novi Kneževac sela mreža:0

Čoka grad bunari:0

Čoka sela bunari: AMB 1, Streptokok fekalnog porekla 1

Čoka grad mreža: Streptokok fekalnog porekla 1

Čoka sela mreže: AMB 1

Senta grad bunari:0

Senta grad mreža:0

Senta selo bunari:/

Senta selo mreža:0

Ada grad bunari: 0

Ada sela bunari: /

Ada grad mreža:0

Ada sela mreža: Pseudomonas aeruginosa 1

Ada MZ sela bunari: 0

Ada MZ sela mreža: AMB 1

Kanjiža grad bunari:0

Kanjiža grad mreža:0

Kanjiža sela bunari: 0

Kanjiža sela mreža: 0