Kvalitet vode Kikinda II - 2019.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE

MESEC  FEBRUAR 2019.  godine

 

Tokom FEBRUARA meseca uzorkovano je 116 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 10,29% neispravnih uzoraka za grad, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (15,55%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 14,58%. I viši je u odnosu na prethodni mesec (0%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 4,48 % uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, 2,94% zbog prisustva streptokoka fekalnog porekla (SF), a 2,94% uzoraka je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (struktura: 42,85% AMB, 28,57 % PA i 28,57% SF), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. U selima je 12,5 % uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, 2,08% zbog prisustva streptokoka fekalnog porekla (SF), (struktura: 85,71% AMB i 14,28% SF) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija) , povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, dok je u 10,29% uzoraka bila povećana elektroprovodljivost. U selima je povećan utrošak KMnO4 u svim uzorcima, boja u 89,58%, koncentracija amonijaka u 79,16% i koncentracija gvožđe u 2,08%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.34 mg/l, a u selima 23,19 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.24 mg/l, a u selima 1.24 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.93ºCoPt skale, a u selima 28,65 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te  broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nije zadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC   FEBRUAR 2019.  godine

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

68

68

100

KMnO4, NH3, boja, Ec

68

7

10,29

*

sela

48

48

400

KMnO4, NH3, boja , Fe

48

7

14,58

Novi Kneže-

vac

grad

8

3

37,5

NH3

8

0

0

sela

21

5

23,8

NH3

21

2

9,52

Čoka

grad

5

4

80,00

KMnO4

5

1

20,00

sela

28

20

71,42

KMnO4, NH3,boja

28

1

3,57

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja, mutnoća, Fe, Ec

14

0

0

sela

3

3

100

Boja, Fe, Mn, mutnoća

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec

4

0

0

MZ sela

9

9

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

9

0

0

Kanjiža

grad

4

2

50,00

NH3

4

0

0

sela

19

12

63,15

Fe,  boja, As

21

1

4,76

Ukupno:

239

200

83,68

 

241

19

7,88

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 1                             
Kikinda sela bunari: AMB 1    
Kikinda grad mreža: AMB 2, Streptokok fekalnog porekla 2, Pseudomonas aeruginosa 2        
Kikinda sela mreža: AMB 5, Streptokok fekalnog porekla 1                
Novi Kneževac grad bunari:0            
Novi Kneževac sela bunari: Streptokok fekalnog porekla 1            
Novi Kneževac grad mreža: 0            
Novi Kneževac sela mreža: Pseudomonas aeruginosa 1            
Čoka grad bunari: Streptokok fekalnog porekla 1                
Čoka sela bunari:    AMB 1                
Čoka grad mreža:    0                
Čoka sela mreže:    0
Senta grad bunari:0
Senta grad mreža:0
Senta selo bunari:/
Senta selo mreža:0
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:0
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari:0
Ada MZ sela mreža: 0
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: Streptokok fekalnog porekla 1
Kanjiža sela mreža: 0