Kvalitet vode Kikinda I - 2019.

KVALITET VODE KIKINDA  

JANUAR - 2019

Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 75 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 45 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 15,55% neispravnih uzoraka za grad, što je neznatno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (15,21%). Svi uzorci vode za piće u selima su bili ispravni. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 8,88 % uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, a 4,44% uzoraka je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA), a 2,22 % uzoraka je neispravno zbog prisustva Streptokoka fek.porekla (SF) (struktura: 57,1% AMB, 28,5 % PA i 14,2% SF), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija) , povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, dok je u 15,55% uzoraka bila povećana elektroprovodljivost. U selima je povećan utrošak KMnO4 i boja u svim uzorcima, koncentracija amonijaka u 83,33%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.56 mg/l, a u selima 23,87 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.25 mg/l, a u selima 1.27 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.56ºCoPt skale, a u selima 26,17 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu nije zadovoljavajući, kao ni u selima, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC JANUAR  2019.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

45

45

100

KMnO4, NH3, boja, Ec

45

7

15,55

*

sela

30

30

100

KMnO4, NH3, boja

30

0

0

Novi Kneže-

vac

grad

8

0

0

 

8

0

0

sela

19

5

26,31

NH3, boja, Fe, mutnoća

19

2

10,52

Čoka

grad

5

0

0

 

5

0

0

sela

28

19

67,85

KMnO4, NH3,boja

28

5

17,85

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja, mutnoća

14

1

7,14

sela

3

3

100

Boja, Fe, Mn

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec

4

0

0

MZ sela

9

9

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

9

1

11,11

Kanjiža

grad

5

1

20,00

NH3

5

0

0

sela

19

11

57,89

Fe, NH3, boja, As

19

0

0

Ukupno:

197

149

75,63

 

197

16

8,12

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 1
Kikinda sela bunari:0
Kikinda grad mreža: AMB 3, Pseudomonas aeruginosa 2, Streptokok fek.porekla 1
Kikinda sela mreža: 0
Novi Kneževac grad bunari:0
Novi Kneževac sela bunari: 0
Novi Kneževac grad mreža: 0
Novi Kneževac sela mreža: AMB 1, Pseudomonas aeruginosa 1
Čoka grad bunari: 0
Čoka sela bunari: AMB 3
Čoka grad mreža: 0
Čoka sela mreže: AMB 2
Senta grad bunari: AMB 1
Senta grad mreža: 0
Senta selo bunari: /
Senta selo mreža: 0
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:/
Ada grad mreža:0