Kvalitet vode Kikinda XI - 2018.

                               Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 126 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 58 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 17,64% neispravnih uzoraka za grad, što je značajno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (2,22%), odnosno 13,79% je neispravnih uzoraka za sela, što je znatno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (6,06%). Razlog mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je: 10,29% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, a 7,35% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa. (struktura: 58,33% AMB, 41,66%), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća je struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 6,89% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 5,17% zbog prisustva Strepococcus faecalis-SF, a 1,72% zbog prisustva termotolerantnih koliformnih bakterija-TKB (struktura: 50,0% AMB i 37,5% SF, 12,5% TKB) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija) i povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, dok je u 7,35% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, a u 1,48% bio je povećan rezidualni hlor. U selima je povećan utrošak KMnO4 u svim uzorcima, boja u 91,37% uzoraka, koncentracija amonijaka u 89,65 %, povećana koncentracija gvožđa u 3,44% uzoraka, a u okviru V (6 uzoraka) povećan je bio arsen u svih 6, natrijum u 3 od 6, ortofosfati u svih 6 uzoraka i bor u 4 od 6 uzorka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.5 mg/l, a u selima 22,87 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.15 mg/l, a u selima 1.24 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.24ºCoPt skale, a u selima 26,47 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu nije zadovoljavajući, kao ni u selima, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC   NOVEMBAR  2018 .  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

68

68

100

KMnO4, NH3, boja, Ec, rez. hlor

68

12

17,64

*

sela

58

58

100

KMnO4, NH3, boja, Fe, As, ortofosfati, Na, B,

58

8

13,79

Novi Kneže-

vac

grad

8

6

75,00

NH3, Fe, boja, As, mutnoća

8

1

12,5

sela

19

14

73,68

As, rezid.hlor

19

4

21,05

Čoka

grad

5

1

20,00

KMnO4

5

0

0

sela

34

26

76,47

KMnO4, NH3,Ec, rezid.hlor

32

2

6,25

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja,  

14

0

0

sela

3

1

33,33

Mn

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec

8

1

12,5

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec

4

0

0

MZ sela

9

9

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

9

0

0

Kanjiža

grad

4

3

75,00

NH3

4

0

0

sela

19

7

36,84

Fe, NH3

19

0

0

Ukupno:

253

219

86,56

 

251

28

11,15

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 1
Kikinda sela bunari: AMB 1, Streptococcus faecalis 2
Kikinda grad mreža: AMB 6, Pseudomonas aeruginosa 5
Kikinda sela mreža:AMB 3, Streptococcus faecalis 1,Enterobacter-Klebsiella sp.termotolerantna 1
Novi Kneževac grad bunari:Sulfitoredukujuće klostridije 1
Novi Kneževac sela bunari: AMB 1
Novi Kneževac grad mreža: 0
Novi Kneževac sela mreža: AMB 3
Čoka grad bunari:0
Čoka sela bunari: AMB 1
Čoka grad mreža: 0
Čoka sela mreže: Pseudomonas aeruginosa 1
Senta grad bunari:0
Senta grad mreža:0
Senta selo bunari:/
Senta selo mreža:0
Ada grad bunari: AMB 1
Ada sela bunari: /
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari:0
Ada MZ sela mreža: 0
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: 0
Kanjiža sela mreža: 0