Kvalitet vode Kikinda X - 2018.

                                 Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 78 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 45 u gradu Kikindi i 33 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 2,22% neispravnih uzoraka za grad, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (8,69%), odnosno 6,06% je neispravnih uzoraka za sela, što je znatno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (21,87%). Razlog mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je: 2,22% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB. (struktura: 100,0% AMB), što je zadovoljavajući procenat neispravnosti i zadovoljavajuća je struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 3,03% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 3,03% zbog prisustva Strepococcus faecalis-SF (struktura: 50,0% AMB i 50,0% SF) što je skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti, ali nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija) i povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, dok je u 15,5% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je povećan utrošak KMnO4 i boja u 96,96% uzoraka, koncentracija amonijaka u 87,87 %, povećana koncentracija gvožđa u 15,15% uzoraka i arsen i ortofosfati u 3,03%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.38 mg/l, a u selima 23,1 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.2 mg/l, a u selima 1.24 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.78ºCoPt skale, a u selima 29.53 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu zadovoljavajući, a u selima skoro zadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC  OKTOBAR  2018.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

45

45

100

KMnO4, NH3, boja, Ec

45

1

2,22

*

sela

33

32

96,96

KMnO4, NH3, boja, Fe, As, ortofosfati

33

2

6,06

Novi Kneže-

vac

grad

8

7

87,5

NH3, Fe

8

0

0

sela

20

7

35,00

KMnO4, NH3, boja, mutnoća,Fe

20

2

10,00

Čoka

grad

5

4

80,00

KMnO4

5

0

0

sela

32

27

84,37

KMnO4, NH3,Ec, rezid.hlor

32

4

12,5

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja,  Fe, Ec, mutnoća

14

0

0

sela

3

3

100

Boja, Mn, Fe

Mutnoća

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec, Fe

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec, Fe

4

0

0

MZ sela

9

9

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

9

0

0

Kanjiža

grad

4

2

50,00

As

4

0

0

sela

20

13

65,00

Boja, mutnoća, Fe, As, Mn, Hloroform

19

0

0

Ukupno:

205

175

85,36

 

204

9

4,41

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: 0
Kikinda sela bunari: Streptokok fekalnog porekla 1
Kikinda grad mreža: AMB 1
Kikinda sela mreža: AMB 1
Novi Kneževac grad bunari:0
Novi Kneževac sela bunari: Streptokok fekalnog porekla 1
Novi Kneževac grad mreža: 0
Novi Kneževac sela mreža: AMB 1
Čoka grad bunari:0
Čoka sela bunari: Streptokok fekalnog porekla 4
Čoka grad mreža: 0
Čoka sela mreže: 0
Senta grad bunari:0
Senta grad mreža:0
Senta selo bunari:/
Senta selo mreža:0
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:/
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari: 0
Ada MZ sela mreža: 0
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: 0
Kanjiža sela mreža: 0