Kvalitet vode Kikinda IX - 2018.

                                    Tokom SEPTEMBRA meseca uzorkovano je 76 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 46 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 8,69% neispravnih uzoraka za grad, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (8,82%), odnosno 21,87% je neispravnih uzoraka za sela, što je znatno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (10,41%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 4,34% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, a 4,34% uzoraka je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA). (struktura: 50,0% AMB, 50,0% PA), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 12,5% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 6,25% zbog prisustva Strepococcus faecalis-SF i 3,12% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa-PA (struktura: 57,14% AMB i 28,57% SF i 14,28% zbog PA) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija) i povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, dok je u 13,04% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost i boja je bila povećana u svim uzorcima, koncentracija amonijaka u 90,6 % i povećana koncentracija gvožđa u 15,62% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.6 mg/l, a u selima 23,42 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.2 mg/l, a u selima 1.27 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 32.39ºCoPt skale, a u selima 30.47 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te broj neispravnih uzoraka u gradu i selima nije zadovoljavajući., sa aspekta preporuka SZO.

 HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC SEPTEMBAR 2018.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

46

46

100

KMnO4, NH3, boja, Ec

46

4

8,69

*

sela

32

32

100

KMnO4, NH3, boja, Fe

32

7

21,87

Novi Kneže-

vac

grad

8

8

100

NH3, mutnoća, Fe

8

0

0

sela

19

1

5,26

 KMnO4

19

0

0

Čoka

grad

5

4

80,00

KMnO4

5

0

0

sela

28

22

78,57

KMnO4,  boja

NH3,

28

12

42,85

Senta

grad

15

15

100

KMnO4, boja,  Fe, NH3, As,Ec

15

1

6,66

sela

3

3

100

Boja, Mn, Fe

Mutnoća KMnO4

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec

4

0

0

MZ sela

9

9

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

9

0

0

Kanjiža

grad

4

1

25,00

NH3

4

0

0

sela

18

11

61,11

Fe, NH3,

18

0

0

Ukupno:

199

164

82,41

 

199

24

12,06

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: 0
Kikinda sela bunari: AMB 1
Kikinda grad mreža: AMB 2, Pseudomonas aeruginosa 2
Kikinda sela mreža: AMB 3, Streptokok fekalnog porekla 2, Pseudomonas aeruginosa 1
Novi Kneževac grad bunari: 0
Novi Kneževac sela bunari: 0
Novi Kneževac grad mreža: 0
Novi Kneževac sela mreža:0
Čoka grad bunari:0
Čoka sela bunari: AMB 6
Čoka grad mreža: 0
Čoka sela mreže: AMB 5, Streptokok fekalnog porekla 1
Senta grad bunari: Streptokok fekalnog porekla 1
Senta grad mreža: 0
Senta selo bunari: /
Senta selo mreža: 0
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:/
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari: 0
Ada MZ sela mreža: 0
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: 0
Kanjiža sela mreža: 0