Kvalitet vode Kikinda VIII - 2018.

                                     Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 236 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 8,82% neispravnih uzoraka za grad, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (19,4%), odnosno 10,41% je neispravnih uzoraka za sela, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (4,16%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 7,35% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, a 1,47% uzoraka je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA). (struktura: 83,33% AMB, 16,66% PA), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 8,33% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja netermotolerantnih koliformnih bakterija , a 2,08% zbog prisustva Sulfitoredukujućih klostridija, struktura: 80% netermotolerantne koliformne bakterije i 20% Sulfitoredukujuće klostridije, što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka u 98,52% uzoraka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, u 11,76% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, a u 4,41% uzoraka povećana je bila koncentracija rezidualnog hlora. U selima je oksidabilnost bila povećana u svim uzorcima, boja u 95,83 % uzoraka, koncentracija amonijaka u 91,66 %. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 26.33 mg/l, a u selima 23,6 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.17 mg/l, a u selima 1.32 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 32.65ºCoPt skale, a u selima 27.81 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te broj neispravnih uzoraka u gradu i selima nije zadovoljavajući., sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC  AVGUST 2018.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

68

68

100

KMnO4, NH3, boja, Ec, rezid.hlor

68

6

8,82

*

sela

48

48

100

KMnO4, NH3, boja

48

5

10,41

Novi Kneže-

vac

grad

8

8

100

NH3, mutnoća, Fe

8

0

0

sela

19

1

5,26

NH3, KMnO4

19

0

0

Čoka

grad

5

4

80,00

KMnO4

5

0

0

sela

28

24

85,71

KMnO4, rezid.hlor, boja

28

3

10,71

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja,  mutnoća, Fe

14

0

0

sela

3

3

100

Boja, Mn, Fe

mutnoća

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec

4

0

0

MZ sela

9

9

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn, KMnO4

9

1

11,11

Kanjiža

grad

4

3

75,00

KMnO4

4

0

0

sela

18

12

66,66

KMnO4,Fe, NH3,

18

0

0

Ukupno:

236

206

87,28

 

236

15

6,35

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: 0
Kikinda sela bunari: Netermotolerantne koliformne bakterije 1
Kikinda grad mreža: AMB 5, Pseudomonas aeruginosa 1
Kikinda sela mreža: Netermotolerantne koliformne bakterije 3, Sulfitoredukujuće klostridije 1
Novi Kneževac grad bunari:0
Novi Kneževac sela bunari: 0
Novi Kneževac grad mreža: 0
Novi Kneževac sela mreža:0
Čoka grad bunari: 0
Čoka sela bunari: AMB 2
Čoka grad mreža: 0
Čoka sela mreže: AMB 1
Senta grad bunari:0
Senta grad mreža:0
Senta selo bunari:/
Senta selo mreža:0
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:/
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari: 0
Ada MZ sela mreža: E.coli 1
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: 0
Kanjiža sela mreža: 0