Kvalitet vode Kikinda VII - 2015

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za JUL mesec 2015. godine u Opštini Kikinda


    
    Tokom JULA meseca uzorkovano je 80 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine. Periodična analiza izvršena je (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 16 uzoraka vode iz gradskih, a preostalih 32 analiza su bile obima B (osnovne) i u 32 uzoraka periodičnih analiza iz seoskih vodovoda.
    Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, 10.41% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, odnosno oksidabilnost je povećana u 100% uzoraka iz sela, boja u 100% uzoraka iz sela, amonijak je povećan u 87.5%, i u 3.2% povećana koncentracija rezidualnog hlora. Koncentracija arsena bila je povećana u gradu u 43.75% I kretala od 10.1 do 19.7 μg/l sa prosečnom vrednošću 12.2 μg/l. Koncentracija arsena bila je povećana u selima u 62.5% I kretala se od <0.5 μg/l do 61.2 μg/l. Povećana koncentracija arsena bila je u Vincaidu 54.6-61.2 μg/l, Sajanu 46.3-59.3 μg/l, Iđošu 27.0-34.4 μg/l, Bašaidu 27.2-30.0 μg/l, Mokrinu 19.3-27.3 μg/l, Banatskoj Topoli 12.5-14.8 μg/l, dok su ostala naseljena mesta opštine Kikinda imala vrednost arsena ispod MDK (MDK za arsen je 10 μg/l). Koncentracije trihalometana (hloroform, bromoform, dihlorbrommetan I dibromhlormetan) su bile u propisanim granicama (MDK 100 μg/l) u svim analiziranim uzorcima (48 uzoraka) kako u gradu tako I u selima opštine. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.85 mg/l, a u selima 22.03 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.4 mg/l, a u selima 1.3 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35.52 ºCoPt skale, a u selima 31.25 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
    Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 8.33% neispravnih uzoraka, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (20.58%), odnosno 18.75% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (30.76%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 4.16% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 4.16%  zbog prisustva Streptococcus faecalis (struktura: 50.0% AMB, 50.0% Streptococcus faecalis), što je skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti, sa nezadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 15.62% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 3.12% zbog prisustva Proteus vulgaris, uslovno patogene bakterije (struktura: 83.33% AMB, 16.66% Proeus vulgaris), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, i skoro zadovoljavajuću strukturu neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i selima sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA JULA  2015.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

48

48

100

KMnO4, boja, NH3, Ec, As

48

4

8,33

*

sela

32

32

100

KMnO4, boja, NH3, rezid.hlor, As

32

6

18,75

Novi Kneže-

vac

grad

8

8

100

Mutnoća, NH3

8

0

0

sela

19

8

42.1

NH3

19

8

42.1

Čoka

grad

5

0

0

-

5

0

0

sela

28

25

89,28

KMnO4, boja, NH3

28

7

25,00

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja, NH3, mutnoća, Fe, Ec

14

1

7,14

sela

3

2

66,66

boja,  Fe

3

1

33,33

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec

4

0

0

MZ sela

3

3

100

Mutnoća,boja, Fe, Mn

3

1

33,33

Kanjiža

grad

4

3

75,00

Mutnoća, NH3, boja, Fe

4

0

0

sela

20

14

70,00

Mutnoća, NH3, boja, Fe

20

1

5.0

Ukupno:

196

169

86,22

 

196

29

14,79

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 1, Streptokok fek.pore.1                 

Kikinda sela bunari: AMB 1, Proteus vulgaris 1

Kikinda grad mreža: AMB 1, Streptokok fek.pore.1

Kikinda sela mreža: AMB 4

Novi Kneževac grad bunari: 0

Novi Kneževac sela bunari: AMB 3

Novi Kneževac grad mreža: 0

Novi Kneževac sela mreža: AMB 5

Čoka grad bunari:0

Čoka sela bunari:AMB 4

Čoka grad mreža:0

Čoka sela mreže:AMB 3

Senta grad bunari: 0

Senta grad mreža: Ps.aeruginosa 1

Senta selo bunari: 0

Senta selo mreža: Ps.aeruginosa 1

Ada grad bunari:0

Ada sela bunari: /

Ada grad mreža:0

Ada sela mreža:0

Ada MZ sela bunari: 0

Ada MZ sela mreža: AMB 1

Kanjiža grad bunari: 0

Kanjiža grad mreža: 0

Kanjiža sela bunari: AMB 1 

Kanjiža sela mreža: 0

Tabela br.2 Koncentracije arsena u Opšini Kikinda

R,b,

Mesto uzorkovanja

MDK As mg/l

Izmerena vrednost As mg/l

1

Mokrin, Bunar Braće Tomić

0.01

0,027

2

Mokrin, Bunar ul. Đure Jakšića

0.01

0,0273

3

Mokrin, Bunar Anđe Ranković

0.01

0,0193

4

Mokrin, ul. Ige Dobrosavljeva

0.01

0,020

5

Mokrin, Mašinska radionica

0.01

0,0210

6

Vincaid, Bunar

0.01

0,0548

7

Vincaid, bb

0.01

0,0612

8

Vincaid, br. 3

0.01

0,0546

9

Bašaid, Novi Bunar

0.01

0,030

10

Bašaid, Maršala Tita

0.01

0,0280

11

Bašaid, Banat-kuhinja

0.01

0,0272

12

Banatska Topola, Novi Bunar

0.01

0,0125

13

Banatska Topola, ul. Bašaidska 18

0.01

0,0127

14

Banatska Topola, Prodavnica

0.01

0,0148

15

Kikinda, Bunar Jezero

0.01

0,0102

16

Kikinda, Bunar XI

0.01

0,0152

17

Kikinda, Bunar II

0.01

0,0157

18

Kikinda, Bunar III

0.01

0,0107

19

Kikinda, Bunar IV

0.01

0,0143

20

Kikinda, Bunar I

0.01

0,0114

21

Kikinda, Bunar XIII

0.01

0,0104

22

Kikinda, Komunalno

0.01

0,0197

23

Kikinda, Eko pumpa

0.01

0,0108

24

Kikinda, Zmaj Jovina 175

0.01

       0,0105

25

Kikinda, Bunar XV

0.01

0,0101

26

Kikinda, ul.Stevana Sremca br.151

0.01

0,0093

27

Kikinda, prodavnica ,,Idea’’

0.01

0,0124

28

Kikinda,ul.Nikole Francuskog br.138

0.01

0,0128

29

Kikinda, ul. Vinogradska br. 4

0.01

0,0107

30

Kikinda, ul. Marka Kraljevića

0.01

0,011

31

Iđoš, Bunar

0.01

0,0304

32

Iđoš, Zdravstvena stanica

0.01

0,0344

33

Iđoš, ul. Svetosavska br. 73

0.01

0,027

34

Sajan, Bunar

0.01

0,0463

35

Sajan, ul. Petefi Šandora br. 44

0.01

0,0593

36

Sajan, ul. Maršala Tita br. 20

0.01

0,0524

37

Nakovo, Novi Bunar

0.01

<0,005

38

Nakovo, ul. Maršala Tita br. 27

0.01

<0,005

39

Nakovo, ul. Zdravka Čelara br. 54

0.01

<0,005

40

Banatsko Veliko Selo, Bunar

0.01

0,0051

41

Banatsko Veliko Selo, Ambulanta

0.01

0,0063

42

Banatsko Veliko Selo,Maršala Tita

0.01

0,0052

43

Novi Kozarci, Bunar

0.01

0,0075

44

Novi Kozarci,ul.M.Stojanović br.33

0.01

0,0061

45

Novi Kozarci, ul. M.Tita br. 3

0.01

0,0061

46

Rusko Selo, Bunar

0.01

<0,005

47

Rusko Selo,ul.M.Stojanovića br. 64

0.01

<0,005

48

Rusko Selo, ul. Njegoševa br. 90

0.01

<0,005