Kvalitet vode Kikinda VI - 2015

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za JUN mesec 2015. godine u Opštini Kikinda
    

Tokom JUNA meseca uzorkovano je 120 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 52 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 68 uzoraka vode iz gradskih i u 52 uzoraka iz seoskih vodovoda.
    Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, odnosno oksidabilnost je povećana u 100% uzoraka iz sela, boja u 96.15% uzoraka iz sela, amonijak je povećan u 82.69%, mutnoća u 1.92%, a gvožđe u 5.76% uzoraka iz sela, dok je u gradu u 10.29% povećana elektroprovodljivost, a povećana koncentracija rezidualnog hlora bila u 4.41% uzoraka iz grada. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.8 mg/l, a u selima 19 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.12 mg/l, a u selima 1.33 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 36.54 ºCoPt skale, a u selima 28.8 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
    Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 20.58% neispravnih uzoraka, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (17.18%), odnosno 30.76% neispravnih uzoraka za sela, što je značajno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (19.44%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 17.64% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 1.47%  zbog prisustva Streptococcus faecalis i 1.47% zbog ermotolerantnih koliformnih bakterija (struktura: 85.71% AMB, 7.14% Streptococcus faecalis, 7.14% Termotolerantne koliformne bakterije), što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti, sa nezadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 30.76% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (struktura: 100% AMB), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, ali najpovoljnu strukturu neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i selima sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC JUN 2015.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

68

68

100

NH3,KMnO4, boja,Ec,

rezid.hlor

68

14

20,58

*

sela

52

52

100

NH3,KMnO4, boja,mutnoća, Fe

52

16

30,76

Novi Kneže-

vac

grad

8

7

87,5

NH3,KMnO4, mutnoća

8

0

0

sela

19

12

63,15

NH3, KMnO4

19

9

47,36

Čoka

grad

5

0

0

-

5

5

100

sela

28

25

89,28

NH3, KMnO4, boja, rezid.hlor

28

11

39,28

Senta

grad

14

14

100

NH3,KMnO4, boja, Ec

14

0

0

sela

3

3

100

Boja, mutnoća

Fe, Mn

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4,boja,

mutnoća,Fe, Ec

4

0

0

MZ sela

3

3

100

Boja, mutnoća

Fe, Mn

3

1

33,33

Kanjiža

grad

4

3

75,00

NH3,KMnO4, boja,mutnoća,Fe

4

0

0

sela

20

13

65,00

Boja, NH3,Fe,

Mutnoća

20

0

0

Ukupno:

236

212

89,83

 

236

56

23,72

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 2, Streptokok fekalnog porekla 1               

Kikinda sela bunari: AMB 4

Kikinda grad mreža: AMB 10, Enterobacter sp.term. 1

Kikinda sela mreža: AMB 12

Novi Kneževac grad bunari:0

Novi Kneževac sela bunari: AMB 2

Novi Kneževac grad mreža: 0

Novi Kneževac sela mreža: AMB 4, Streptokok fekalnog porekla 3

Čoka grad bunari: AMB 3

Čoka sela bunari:AMB 4, Streptokok fek.por.3

Čoka grad mreža: AMB 2

Čoka sela mreže:AMB 3, Streptokok fek.por.1

Senta grad bunari:0

Senta grad mreža:0

Senta selo bunari:0

Senta selo mreža:0

Ada grad bunari:0

Ada sela bunari:0

Ada grad mreža:0

Ada sela mreža:0

Ada MZ sela bunari: AMB 1

Ada MZ sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari:0

Kanjiža grad mreža:0

Kanjiža sela bunari:0

Kanjiža sela mreža: 0