Kvalitet vode Kikinda V - 2015

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za MAJ mesec 2015. godine u Opštini Kikinda


    Tokom MAJA meseca uzorkovano je 100 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 64 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 64 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.
    Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, odnosno oksidabilnost je povećana u 100% uzoraka iz sela, boja u 100% uzoraka iz sela, a amonijak je povećan u 81% uzoraka iz sela, dok je u gradu u 12.5% povećana elektroprovodljivost, a povećana koncentracija rezidualnog hlora bila u 15.6% uzoraka iz grada. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.69 mg/l, a u selima 20.54 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.14 mg/l, a u selima 1.26 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.92 ºCoPt skale, a u selima 26.56 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
    Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 17.18% neispravnih uzoraka, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (18.84%), odnosno 19.44% neispravnih uzoraka za sela, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (47.22%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 14.06% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 3.12%  zbog prisustva Streptococcus faecalis (struktura: 82% AMB, 18% Streptococcus faecalis), što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti, sa nezadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 19.44% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (struktura: 100% AMB), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, ali najpovoljnu strukturu neispravnosti.
    SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i selima sa aspekta preporuka SZO.
 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC MAJ 2015.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

64

64

100

KMnO4,NH3, boja,Ec,

rezid.hlor

64

11

17.18

*

sela

32

32

100

KMnO4, NH3, boja, Fe

36

7

19.44

Novi Kneže-

vac

grad

8

8

100

NH3

8

0

0

sela

19

11

57.89

NH3, boja

19

7

36.84

Čoka

grad

5

0

0

 

5

0

0

sela

28

21

75.00

KMnO4, NH3, boja

28

13

46.42

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, NH3, boja, Fe, Ec, mutnoća

14

0

0

sela

3

3

100

Boja, mutnoća

Fe, Mn

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, NH3, boja, Fe, mutnoća

8

2

25.00

sela

4

4

100

KMnO4,boja, Fe, mutnoća,Ec

4

0

0

MZ sela

3

3

100

Boja, mutnoća

Fe,Mn

3

0

0

Kanjiža

grad

4

4

100

NH3

4

1

25.00

sela

20

8

40.00

NH3, boja, Fe, mutnoća

20

5

25.00

Ukupno:

212

180

84.9

 

216

46

21.29

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: Streptokok fekalnog porekla 1                 

Kikinda sela bunari:0

Kikinda grad mreža: AMB 9, Streptokok fekalnog porekla 1  

Kikinda sela mreža: AMB 7

Novi Kneževac grad bunari:0

Novi Kneževac sela bunari: AMB 2

Novi Kneževac grad mreža: 0

Novi Kneževac sela mreža: AMB 5

Čoka grad bunari: 0

Čoka sela bunari:AMB 8

Čoka grad mreža: 0

Čoka sela mreže:AMB 4, Streptokok fekalnog porekla 1

Senta grad bunari:0

Senta grad mreža:0

Senta selo bunari:0

Senta selo mreža:0

Ada grad bunari: Sulfitoredukujuće klostridije 1

Ada sela bunari:/

Ada grad mreža: AMB 1

Ada sela mreža: 0

Ada MZ sela bunari: 0

Ada MZ sela mreža: /

Kanjiža grad bunari: 0 

Kanjiža grad mreža: Streptokok fek.por. 1

Kanjiža sela bunari: AMB 2, Streptokok fek.porekla 1

Kanjiža sela mreža: AMB 2