Kvalitet vode Kikinda IV - 2015

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za APRIL mesec 2015. godine u Opštini Kikinda


Tokom APRILA meseca uzorkovano je 105 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 69 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 69 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.
    Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, odnosno oksidabilnost je povećana u 100% uzoraka iz sela, boja u 100% uzoraka iz sela, a amonijak je povećan u 75% uzoraka iz sela, dok je u gradu u 11.59% povećana elektroprovodljivost, a povećana koncentracija rezidualnog hlora bila u 13.4% uzoraka iz grada i u 12.5% uzoraka iz sela. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.65 mg/l, a u selima 21.4 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.11 mg/l, a u selima 1.25 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.99 ºCoPt skale, a u selima 28.28 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
    Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 18.84% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (11.9%), odnosno 47.22% neispravnih uzoraka za sela, što je značajno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (22.22%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 17.39% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 4.76% i 1.44% zbog prisustva Streptococcus faecalis (struktura: 92.3% AMB, 7.7% Streptococcus faecalis), što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti, sa skoro zadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 44.44% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, i 2.77% zbog povećanog broja netermotolerantnih koliformnih bakterija (struktura: 94.1% AMB, 5.9% netermotolerantne koliformne bakterije), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, ali povoljnu strukturu neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i selima sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC  APRIL 2015.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

69

69

100

KMnO4, Boja, NH3, rezid.hlor, Ec

69

13

18.84

*

sela

32

32

100

KMnO4, Boja, NH3, rezid.hlor

36

17

47.22

Novi Kneže-

vac

grad

8

6

75.00

NH3, rezid.hlor

8

0

0

sela

19

10

52.63

Boja, NH3,Fe,

Mutnoća,

rez.hlor

19

3

15.78

Čoka

grad

5

0

0

 

5

1

20.00

sela

28

25

89.28

KMnO4, Boja, NH3

28

1

3.57

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, Boja, NH3, Ec

14

0

0

sela

3

3

100

Boja, Fe

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, Boja, NH3,mutnoća, Ec,As

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, Boja, Ec,mutnoća, As

4

0

0

MZ sela

3

3

100

Boja, Fe, mutnoća

3

1

33.33

Kanjiža

grad

4

3

75.00

Boja, NH3

4

0

0

sela

20

10

50.00

Fe, Boja, NH3

20

2

10.00

Ukupno:

217

187

86.17

 

221

38

17.19

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari:AMB 4                

Kikinda sela bunari:AMB 4

Kikinda grad mreža: AMB 8, Streptokok fekalnog porekla 1

Kikinda sela mreža: AMB 12, Enterobact.sp.neterm. 1

Novi Kneževac grad bunari:0

Novi Kneževac sela bunari: AMB 1

Novi Kneževac grad mreža: 0

Novi Kneževac sela mreža: AMB 2

Čoka grad bunari: AMB 1

Čoka sela bunari:AMB 1

Čoka grad mreža:0

Čoka sela mreže:0

Senta grad bunari:0

Senta grad mreža:0

Senta selo bunari:0

Senta selo mreža:0

Ada grad bunari:0

Ada sela bunari:0

Ada grad mreža:0

Ada sela mreža:0

Ada MZ sela bunari: 0

Ada MZ sela mreža: AMB 1

Kanjiža grad bunari:0

Kanjiža grad mreža:0

Kanjiža sela bunari: AMB 1, Sulfitoredukujuće klostridije 1

Kanjiža sela mreža: 0