Kvalitet vode Kikinda II - 2015

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće 

za FEBRUAR mesec 2015. godine u Opštini Kikinda

 

Tokom FEBRUARA meseca uzorkovano je 100 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 64 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 64 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

 

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, odnosno oksidabilnost i boja je povećana u 100% uzoraka iz sela, a amonijak je povećan u 84.37% uzoraka iz sela, dok je u gradu povećana koncentracija rezidualnog hlora bila u 17.18% uzoraka i u 6.25% u uzoraka iz sela, kao i u 6.25% uzoraka iz grada bila povećana elektroprovodljivost. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.16 mg/l, a u selima 21.8 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.09 mg/l, a u selima 1.45 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.75 ºCoPt skale, a u selima 28.44 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 18.75% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (14.06%), odnosno 41.66% neispravnih uzoraka za sela, što je isti procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (41.66%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su:14.06% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 4.68% zbog prisustva Streptococcus faecalis (struktura: 75% AMB, 25% Streptococcus faecalis), što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti, sa nezadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 41.66% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija(struktura: 100% AMB), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, ali povoljnu strukturu neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i selima sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA  FEBRUARA 2015. god

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

64

64

100

KMnO4,NH3, Ec

Boja, rezid.hlor

64

12

18.75

*

sela

32

32

100

KMnO4, NH3, 

Boja, rezid.hlor

36

15

41.66

Novi Kneže-

vac

grad

8

7

87.5

NH3, rezid.hlor

8

0

0

sela

19

7

36.84

NH3

19

7

36.84

Čoka

grad

5

4

80.00

KMnO4,  

Boja

5

0

0

sela

28

23

82.14

KMnO4, NH3, 

Boja, rezid.hlor

28

3

10.71

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, NH3, 

Boja,Ec

14

0

0

selo

3

3

100

Boja, mutnoća

Fe, Mn

3

1

33.33

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, NH3, 

Boja,Ec

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4,  

Boja,Ec

4

0

0

MZ sela

3

3

100

Boja,mutnoća,

Fe,Mn

3

0

0

Kanjiža

grad

4

4

100

KMnO4

NH3

4

0

0

sela

19

13

68.42

NH3, Fe

19

1

5.26

Ukupno:

211

186

88.15

 

215

39

18.13

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: Streptokok fekalnog porekla 1                

Kikinda sela bunari: AMB 4

Kikinda grad mreža: AMB 9, Streptokok fekalnog porekla 2

Kikinda sela mreža: AMB 11

Novi Kneževac grad bunari:0

Novi Kneževac sela bunari: AMB 2, Streptokok fekalnog porekla 1

Novi Kneževac grad mreža: 0

Novi Kneževac sela mreža: AMB 3, Streptokok fekalnog porekla 1

Čoka grad bunari: 0

Čoka sela bunari:AMB 1, Streptokok fekalnog porekla 1

Čoka grad mreža: 0

Čoka sela mreže:AMB 1

Senta grad bunari:0

Senta grad mreža:0

Senta selo bunari:/

Senta selo mreža:AMB 1

Ada grad bunari:0

Ada sela bunari:0

Ada grad mreža:0

Ada sela mreža:0

Ada MZ sela bunari: /

Ada MZ sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari:0

Kanjiža grad mreža:0

Kanjiža sela bunari: AMB 1

Kanjiža sela mreža: 0