Kvalitet vode Kikinda I - 2015

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

 za JANUAR mesec 2015. godine u Opštini Kikinda

 

Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 100 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 64 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 64 uzoraka vode iz gradskih i u 30 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, odnosno oksidabilnost je u selima povećana u 96.8%, boja je povećana u 100% uzoraka iz sela, a amonijak je povećan u 62.5% uzoraka iz sela, dok je u gradu povećana koncentracija rezidualnog hlora bila u 7.8% uzoraka i u 3.1% u uzoraka iz sela, u 6% uzoraka iz grada bila povećana elektroprovodljivost, a u 3.1% uzoraka iz sela povećana je koncentracija gvožđa. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.44 mg/l, a u selima 21.86 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.14 mg/l, a u selima 1.18

 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35.16 ºCoPt skale, a u selima 25.56 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 14.06% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (20.23%), odnosno 41.66% neispravnih uzoraka za sela, što je drastično viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (3.7%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 12.5% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 1.5% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (struktura: 89% AMB, 11% Ps.aeruginosa), što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti, sa nezadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 30.55% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 8.33% zbog Streptococcus faecalis-a i 2.77% zbog netermotolerantnih koliformnih bakterija-NTKB (struktura: 73.3% AMB, 20% Streptococcus faecalis, 6.66% NTKB), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, i nepovoljnu strukturu neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i selima sa aspekta

preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA  JANUARA 2015. god

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

64

64

100

KMnO4,NH3, boja, rezid.hlor,Ec

64

9

14.06

*

sela

32

32

100

KMnO4,NH3, boja, rezid.hlor,Fe

36

15

41.66

Novi Kneže-

vac

grad

8

4

50.00

NH3,Boja, mutnoća, Fe

8

0

0

sela

19

3

15.78

NH3

19

0

0

Čoka

grad

5

0

0

 

5

0

0

sela

28

25

89.28

KMnO4,NH3, boja, Mn, Ec, rezid.hlor,Fe

28

4

14.28

Senta

grad

14

14

100

KMnO4,NH3, boja,

14

0

0

selo

3

3

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnOboja,

Mutnoća, Ec

8

0

0

sela

4

4

100

KMnOboja,

Mutnoća, Ec

4

0

0

MZ sela

3

3

100

Boja, mutnoća

Fe, Mn

3

0

0

Kanjiža

grad

4

4

100

NH3

4

0

0

sela

20

15

75.00

Boja, mutnoća

Fe

20

4

20.00

Ukupno:

212

179

84.43

 

216

32

14.81

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 2  

Kikinda sela bunari:AMB 3,Str.fek.por.1,Citrob.freundii neterm.1

Kikinda grad mreža: AMB 6, Pseudomonas aeruginosa 1

Kikinda sela mreža: AMB 8, Streptokok fekalnog porekla 2

Novi Kneževac grad bunari: 0

Novi Kneževac sela bunari: 0

Novi Kneževac grad mreža: 0

Novi Kneževac sela mreža: 0

Čoka grad bunari:0

Čoka sela bunari:Streptokok fekalnog porekla 1

Čoka grad mreža:0

Čoka sela mreže:Streptokok fekalnog porekla 3

Senta grad bunari:0

Senta grad mreža:0

Senta selo bunari:0

Senta selo mreža:0

Ada grad bunari:0

Ada sela bunari:0

Ada grad mreža:0

Ada sela mreža:0

Ada MZ sela bunari: /

Ada MZ sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari:0

Kanjiža grad mreža:0

Kanjiža sela bunari: AMB 2

Kanjiža sela mreža: Streptokok fekalnog porekla 2