Kvalitet vode Kikinda XII - 2014

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće 

za DECEMBAR mesec 2014. godine u Opštini Kikinda

 

Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 138 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 84 u gradu Kikindi i 54 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 84 uzoraka vode iz gradskih i u 50 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, odnosno boja je povećana u 94% uzoraka iz sela, a amonijak je povećan u 64% uzoraka iz sela, dok je u gradu povećana koncentracija rezidualnog hlora bila u 4.76% uzoraka i u 10% u uzoraka iz sela, a u 2% uzoraka iz sela povećana je koncentracija gvožđa. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.61 mg/l, a u selima 21.48 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.06 mg/l, a u selima 1.05 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35.0 ºCoPt skale, a u selima 24.7 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 20.23% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (23.43%), odnosno 3.7% neispravnih uzoraka za sela, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (19.44%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su:5.95% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 8.33% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa i 5.95% zbog enterococcus-a (struktura: 29,41% AMB, 41.17% Ps.aeruginosa, 29.41% zbog Enterococcusa), što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti, sa nezadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 3.7% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (struktura: 100% AMB,), što predstavlja zadovoljavajući procenat neispravnosti, i najpovoljnu strukturu neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu izadovoljavajući u selima

sa aspekta preporuka SZO.


 

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA  DECEMBRA 2014. god

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

84

84

100

KMnO4,NH3,

boja,rez.hlor,Ec

84

17

20.23

*

sela

50

50

100

KMnO4,NH3,

boja, rez.hlor, Fe 

54

2

3.70

Novi Kneže-

vac

grad

8

6

75.00

NH3,rez.hlor

8

0

0

sela

19

10

52.63

boja,mutnoća, Fe,NH3,rez.hlor

19

7

36.84

Čoka

grad

5

3

60.00

KMnO4,Boja

5

0

0

sela

28

24

85.71

KMnO4,NH3,

boja, rez.hlor

28

4

14.28

Senta

grad

14

14

100

KMnO4,NH3,

Boja,mutnoća,

Fe

14

0

0

selo

2

2

100

Boja,mutnoća,

Fe, Mn

2

1

50.00

Ada

grad

8

8

100

KMnO4,NH3,

Boja, Ec

8

1

12.5

sela

4

4

100

KMnO4,NH3,

Boja, Ec

4

0

0

MZ sela

3

3

100

Boja,mutnoća,

Fe, Mn

3

0

0

Kanjiža

grad

4

0

0

 

4

0

0

sela

20

11

55.00

NH3,Boja,

mutnoća,Fe

20

0

0

Ukupno:

249

219

87.95

 

253

32

12.64

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari:Strep.fek.por.4               Senta grad bunari: 0

Kikinda sela bunari: AMB 1Senta grad mreža: 0

Kikinda grad mreža:AMB 5,Ps.aerug.7,Str.fek.por.1Senta selo bunari:/

Kikinda sela mreža: AMB 1Senta selo mreža:AMB 1

Novi Kneževac grad bunari:0Ada grad bunari: 0

Novi Kneževac sela bunari: AMB 2Ada sela bunari: 0

Novi Kneževac grad mreža:0Ada grad mreža: AMB 1

Novi Kneževac sela mreža: AMB 3,Sulf.kl.1,E.coli 1Ada sela mreža: 0

Čoka grad bunari:0Ada MZ Sela bunari: 0

Čoka sela bunari:AMB 3Ada MZ Sela mreža: /

Čoka grad mreža:0Kanjiža grad bunari: 0

Čoka sela mreže:Citrobacter sp.term.1Kanjiža grad mreža: 0

Kanjiža sela bunari: 0     Kanjiža sela mreža: 0