Kvalitet vode Kikinda XI - 2014

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za NOVEMBAR mesec 2014. godine u Opštini Kikinda

 

Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 100 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 64 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 64 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima, dok je u gradu povećana koncentracija rezidualnog hlora bila u 1.5% uzoraka i 5.5% u uzorcima iz sela, u 3% uzoraka zbog povećane mutnoće (grad) i 4.7% uzoraka zbog povećane elektroprovodljivosti (grad) i 3% uzoraka zbog povećane koncentracije gvožđa u gradu i u 5.5% uzoraka iz sela, kao i u 2.77% uzoraka (1 uzork) iz sela u kojima je bila povećana koncentracija nitrita (0.04 mg/l, a MDK je 0.03 mg/l)). Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.98 mg/l, a u selima 20.92 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.83 mg/l, a u selima 0.95 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 36.09 ºCoPt skale, a u selima 30.47 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 23.43% neispravnih uzoraka, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (42.18%), odnosno 19.44% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (41.66%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 15.6% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 3.2% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa, 3.2% zbog enterococcus-a i 1.6% zbog sulfitoredukujućih klostridija (struktura: 66,6% AMB, 13.3% Ps.aeruginosa, 13.3% zbog Enterococcusa i 6.66% zbog sulfitoredukujućih klostridija), što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti, sa nezadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 11.11% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 2.77% zbogprisustva Proteusa, 2.77% zbog sulfitoredukujućih klostridija i 2.77% zbog Enterococcusa (struktura: 57.14% AMB, 14.3% Proteus, 14.3% sulfitoredukujuće klostridije i 2.77% Enterococcusa), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, i nepovoljnu strukturu neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu iu selima sa aspekta

preporuka SZO.

Potrebno je izvršiti tehnički pregled izvorišta u Vincaid-u i asanaciju, odnosno popravku ako je potrebno.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA  NOVEMBRA 2014. god

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

64

64

100

KMnO4,Boja,

Fe,NH3,rezid.hlor, Mutnoća,Ec

64

15

23.43

*

sela

32

32

100

KMnO4,Boja,

Fe,NH3,nitriti,

rezid.hlor

36

7

19.44

Novi Kneže-

vac

grad

8

5

62.5

Boja,Fe,NH3,

mutnoća

8

1

12.5

sela

19

2

10.52

NH3

19

4

21.05

Čoka

grad

5

4

80.00

KMnO4

5

0

0

sela

28

25

89.28

KMnO4, NH3, Boja,

28

4

14.28

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, NH3, Boja,

mutnoća,Fe

14

0

0

selo

3

3

100

KMnO4,Boja,

mutnoća,Fe,Mn

3

1

33.33

Ada

grad

8

8

100

KMnO4,NH3, Boja,Ec,Fe

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4Boja,Ec

4

0

0

MZ sela

3

3

100

Boja, mutnoća, Fe,Mn

3

0

0

Kanjiža

grad

4

0

0

 

4

0

0

sela

20

4

20.00

Boja,Fe

21

1

4.76

Ukupno:

212

168

79.24

 

217

33

15.2

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari:AMB 1               Senta grad bunari: 0

Kikinda sela bunari:0Senta grad mreža: 0

Kikinda grad mreža: AMB 9, Ps.aerug.2,Sulf.kl.1,Str.fek.por.2Senta selo bunari:/

Kikinda sela mreža: AMB 4,Proteus 1,Sul.kl.1,Str.fek.por.1Senta selo mreža: Sulf.klost. Streptokok fek.por.1

Novi Kneževac grad bunari: AMB 1Ada grad bunari: 0

Novi Kneževac sela bunari: AMB 1Ada sela bunari: 0

Novi Kneževac grad mreža:0Ada grad mreža: 0

Novi Kneževac sela mreža: AMB 3Ada sela mreža: 0

Čoka grad bunari:0Ada MZ Sela mreža: 0

Čoka sela bunari:AMB 2Ada MZ Sela bunari: /

Čoka grad mreža:0Kanjiža grad bunari: 0

Čoka sela mreže:AMB 2Kanjiža grad mreža: 0

Kanjiža sela bunari: Sulf.klost. Streptokok fek.por.1Kanjiža sela mreža: 0