Kvalitet vode Kikinda X - 2014

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće 

za OKTOBAR mesec 2014. godine u Opštini Kikinda

 

Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 100 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 64 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 64 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje i povećane koncentracije rezidualnog hlora u 8.3% uzoraka i 2.08% uzoraka zbog povećane elektroprovodljivosti. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.1 mg/l, a u selima 20.91 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.84 mg/l, a u selima 1.04 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 36.88 ºCoPt skale, a u selima 25.94 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 42.18% neispravnih uzoraka, što je ogroman procenat neispravnosti i značajno viši u odnosu na prethodni mesec (27.38%), odnosno 41.66% neispravnih uzoraka za sela, što je mnogostruko viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (5.55%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su:

40.6% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 1.5% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa, (struktura: 96,3% AMB, 3.7% Ps.aeruginosa), što je veoma nezadovoljavajući procenat neispravnosti, sa prihvatljivom strukturom neispravnosti.

Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su:

30.55% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 5.55% zbogprisustva Pseudomonas aeruginosa, 2.77% zbog sulfitoredukujućih klostridija i 2.77% zbog povećanog broja netermotolerantnih koliformnih bakterija (struktura: 73.3% AMB, 13.3% Pseudomonas aeruginosa, 6.66% sulfitoredukujuće klostridije i 6.66% netermotolerantne koliformne bakterije), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, i nepovoljnu strukturu neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu iu selima sa aspekta preporuka SZO.

Neophodno je poboljšati higijenu i održavanje vodovodne mreže u gradu, izvršiti hiperhlorinaciju i opsežno ispiranje vodovodne mreže na obodnim i krajnjim tačkama. Potrebno je izvršiti tehnički pregled izvorišta naročito u pojedinim selima (Vincaid) i asanaciju, odnosno popravku ako je potrebno.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA  OKTOBRA 2014. god

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

64

64

100

KMnO4,NH3,

boja,rezid.hlor

64

27

42.18

*

sela

32

32

100

KMnO4,NH3,

boja,rezid.hlor,Ec

36

15

41.66

Novi Kneže-

vac

grad

8

4

50.00

NH3

8

2

25.00

sela

19

4

21.05

Fe

19

11

57.89

Čoka

grad

5

0

0

 

5

1

20.00

sela

28

22

78.57

KMnO4,NH3,

boja,

28

3

10.71

Senta

grad

14

14

100

KMnO4,boja,As

14

1

7.14

selo

3

2

66.66

Boja,mutnoća,

Fe,Mn

3

3

100

Ada

grad

12

12

100

KMnO4,NH3,

boja,mutnoća,

Fe, Ec

12

0

0

sela

8

8

100

KMnO4,NH3,

Boja, Ec

8

2

25.00

MZ sela

3

3

100

boja,mutnoća,

Fe, Ec

3

1

33.33

Kanjiža

grad

4

2

50.00

KMnO4,boja,As

4

0

0

sela

20

16

80.00

Boja,As,Fe,Mn,NH3,THM,

hloroform

23

3

13.04

Ukupno:

220

183

83.18

 

227

69

30.39

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari:  AMB 7               Senta grad mreža:AMB 1

Kikinda sela bunari: AMB 1,Ps.aerug.1Senta selo bunari:0

Kikinda grad mreža:AMB 19,Ps.aerug.1               Senta selo mreža:AMB 1,E.coli 1,Streptokok fek.por.1

Kikinda sela mreža: AMB 10,Ps.aerug.1,Sulf.kl.1,Citrob.sp.neterm.1Ada grad bunari: 0

Novi Kneževac grad bunari:0Ada sela bunari: 0

Novi Kneževac sela bunari: AMB 2,Ps.aerug.1,Sulf.kl.1Ada grad mreža: 0

Novi Kneževac grad mreža: AMB 2Ada sela mreža: AMB 1, Ps.aeruginosa 1

Novi Kneževac sela mreža: AMB 3,Ps.aerug.2,E.coli 1,Strept.1Ada MZ sela bunari: AMB 1

Čoka grad bunari: Ps.aeruginosa 1Ada MZ sela mreža: 0

Čoka sela bunari:AMB 2Kanjiža grad bunari:0

Čoka grad mreža: 0Kanjiža grad mreža:0

Čoka sela mreže:AMB 1Kanjiža sela bunari:  Streptokok fek.por.3

Senta grad bunari:0Kanjiža sela mreža:0