Kvalitet vazduha Kikinda III - 2019.

Ispitivanje vazduha – aerosedimenta i teških metala

na području opštine Kikinda - izveštaj za mesec mart 2019. godine.

 

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda

2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Bunar I (aerosediment, suspendovane čestice)

3.SRC Jezero Kikinda-

4.Nakovo, Krajiška 6

5.Banatsko Veliko Selo, Desanke Maksimović 107

6.Novi Kozarci, dvorište Ambulante

7.Rusko Selo, dvorište MZ

8.Banatska Topola, dvorište MZ

9.Bašaid, dvorište Ambulante

10.Iđoš, dvorište MZ

11.Sajan, dvorište Etno kuće Velika 118

12.Mokrin, dvorište MZ

 

Datum izdavanja rezultata: 15.04.2019.

 

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec mart 2019. godine sa mišljenjem. (Ugovor br. za 2019.)

Na 3 merna mesta u Kikindi i na 9 mernih mesta u selima izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta u Kikindi izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 5 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 120.32 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ do 122.85 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero. Na mernom mestu Mikronaselje koncentracija je bila 122,24 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernim mestima: Jezero 6.274 i Mikronaselje 6.2, dok je na mernom mestu ZZJZ pH vrednost snižena i iznosi 5.85. U selima opštine Kikinda (9 sela) koncentracije UTM je bila u granicama propisanim Uredbom, a kretale su se od 97,89 mg/m2/dan na mernom mestu u N.Kozarci do 210,0 mg/m2/dan na mernom mestu u Nakovo. Tabela br.1. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Opštine Kikinda, a utvrđena je i normalna pH vrednost padavina.

 

Tabela br. 1

Rb

Merno Mesto

Izmerena vrednost UTM (mg/m2/dan)

MDK za UTM (mg/m2/dan)

pH

1

ZZJZ

120,32

450

5,85

2

Mikronaselje

122,24

450

6,2

3

SC Jezero

122,85

450

6,27

4

Nakovo

210,0

450

6,4

5

B.V.Selo

174,25

450

6,55

6

N.Kozarci

97,89

450

6,58

7

R.Selo

110,29

450

6,7

8

B.Topola

153,9

450

6,78

9

Bašaid

118,03

450

6,85

10

Iđoš

118,68

450

6,91

11

Sajan

121,36

450

7,02

12

Mokrin

109,08

450

6,86

 

Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 3,84 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 13.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 1,00 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija bila 1.0 µg/m3 što je u propisanim granicama.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 10,06µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10,0 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 11,0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 10.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 4,68 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 4,52 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 93 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 13.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 10.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 29,0 do 74.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 46,3 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 7 dana koncentracija je bila u granicama propisanim Uredbom (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od od 13.0 do 49.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 27,7 µg/m3).

Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bile su u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3 ), a kretala se od 14.0 do 42.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 26,4 µg/m3 što je u granicama GV). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 7 dana koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) i kretala se od 11.0 do 41.0 µg/m3, (prosečna mesečna koncentracija iznosi 24,0 µg/m3 i u granicama GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ, GGO je prekoračena u 2 od 7 uzoraka ili u 28,57%, a DGO je prekoračena u 3 od 7 uzoraka ili u 42,85%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 1 od 7 ili u 28,57% dok je DGO prekoračena takođe u 3 od 7 uzoraka ili 42,85%.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) je tokom 2 od 5 dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25 µg/m3) ili u 40%, a kretala se od 11.0 do 35.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 22,6 µg/m3 što je u granicama za GV i TV).

Zdravstveni efekti: Kvalitet vazduha u gradu je zadovoljavajućeg kvaliteta, te samo krajnje osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu imati blage respiratorne smetnje.

Predlog mera: Smanjiti emisuju čestica, korišćenjem ekoloških goriva (gas, struja) umesto čvrstih goriva i onih koja potiču iz nafte ili otpada (gume, plastika, tkanine...). Pošumljavanje okoline, pranje ulica i održavanje higijene naselja će svakako doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha.