Kvalitet vazduha Kikinda X - 2018.

Ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala

na podučju opštine Kikinda - izveštaj za mesec oktobar 2018. godine

Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize
PODACI O UZORKU:
Mesto uzorkovanja:
1.ZZJZ Kikinda
2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Bunar I (aerosediment, suspendovane čestice)
3.SRC Jezero Kikinda-
4.Nakovo, Krajiška 6
5.Banatsko Veliko Selo, Desanke Maksimović 107
6.Novi Kozarci, dvorište Ambulante
7.Rusko Selo, dvorište MZ
8.Banatska Topola, dvorište MZ
9.Bašaid, dvorište Ambulante
10.Iđoš, dvorište MZ
11.Sajan, dvorište Etno kuće Velika 118
12.Mokrin, dvorište MZ

Datum izdavanja rezultata: 15.11.2018.

Na svih 12 mernih mesta izvršena je aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje.
U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i po 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) u Kikindi bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan), a za sva tri merna mesta su se kretale su se od 83,25mg/m2/dan na mernom mestu SC Jezero do 110,17 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje Kikinda. Na mernom mestu ZZJZ Kikinda koncentracija je bila 96,12 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u Kikindi. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernim mestima ZZJZ i SC Jezero dok je na Mikronaselju ona bila snižena. (tabela br.1) Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama. U selima opštine Kikinda (9 sela) koncentracije UTM je bila u granicama propisanim Uredbom, a kretale su se od 91,7 mg/m2/dan na mernom mestu u Mokrinu do 212,05 mg/m2/dan na mernom mestu u B.V.Selu. Tabela br.1. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Opštine Kikinda, a utvrđena je i smanjena pH vrednost padavina u mestima: Nakovo, BVS, N.Kozaci, R.Selo.

Tabela br. 1

Rb

Merno Mesto

Izmerena vrednost UTM (mg/m2/dan)

MDK za UTM (mg/m2/dan)

pH

1

ZZJZ

96,12

450

6.0

2

Mikronaselje

110,17

450

5,9

3

SC Jezero

83,25

450

6,12

4

Nakovo

102,62

450

5,97

5

B.V.Selo

212,05

450

5,95

6

N.Kozarci

115,79

450

5,90

7

R.Selo

124,95

450

5,97

8

B.Topola

92,78

450

6,5

9

Bašaid

143,06

450

7,12

10

Iđoš

102,29

450

6,06

11

Sajan

127,78

450

6,24

12

Mokrin

91,07

450

6,0

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 4.32 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 17.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 1.68 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 6.0 µg/m3 što je u propisanim granicama.
Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 12.65 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 11.52 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 18.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 18.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 1.87 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 5.32 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 97 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 13.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 15.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom 4 od 7 dana ili 57,14% uzoraka na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 86.0 do 143.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 117.9 µg/m3 i u propisanim granicama je). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 7 dana koncentracija bila u granicama propisanih Uredbom (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 29 do 85 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 63.0 µg/m3).
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3 ), a kretala se od 54.0 do 79.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 67.6 µg/m3 što je iznad granica GV). Na mernom mestu Mikronaselje je svih od 7 dana koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3) ili u 28,57% i kretala se od 24.0 do 54.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 37.6 µg/m3 i u granicama GV je). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ GGO je prekoračena u svih 7 uzoraka ili u 100%, kao i DGO prekoračena u 100%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 3 od 7 uzoraka ili u 42.85%, a DGO u 6 od 7 uzoraka ili u 85.71%.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) je tokom 4 od 5 dana ili u 80% na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25.71 µg/m3), a kretala se od 25.0 do 59.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 39.8 µg/m3 što je iznad propisanih granica za GV i TV).
Zdravstveni efekti: Kvalitet vazduha u gradu je srednjeg kvaliteta, i je bilo pojave prekoračenja graničnih vrednosti suspendovanih čestica PM10, TSP i PM2,5, te su osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogle osećati manje respiratorne smetnje.
Predlog mera: Smanjiti emisuju prašine pošumljavanjem okoline, pranjem ulica i održavanjem higijene naselja. Smanjiti udeo čvrstog goriva i nafte za zagrevanje, a povećati udeo prirodnog gasa, struje i drugih ekoloških goriva (sunčeva energija, vetar..).